Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De torenbonw,

of

Zijt gij ook zoo bijgeloovig?

mij ^^aard^vaVhJ'H't n k'ei" Stadje loSeerde. verhaalde u wil mededcolcn Vreemde gesch^enis, die ik

toren,kderaLofi]nkeerkeWhPnfderinR te k,!nnen ^even over den mooien " „ >e[k' het was een bouwwerk in drie verdiepingen •

eene zw„,e onderbouw, waarop een zeskantig slank middelstuk en

marmer'al een.. opengewerkt kantwerk van gebeeldhouwd

gewoon' inooiT lnÜerf1aa<J' ïdde ik' ^ toren is heefmooi, buTn-

Maar^zeTdThi, toï* VUU[' H'* vetrheuRde zich over mijn oordeel. 2' zf, hlJ' het 1S ook natuurlijk dat gij bewondering gevoelt mijnheer! Immers: het is eene hémelsche arbeid geweest tene hemelschc arbeid ? s*weesi.

van zelfgemaakt." '* d°°r menschen' maar ^or een wónder, Och kom !

Luister mijnheer, ik zal het u verhalen. —

. , Al lang hadden we gesproken over den bouw van een nieuwen toren, daar de oude door een aardbeving was vernield Doch de kosten waren zeer hoog, en onze parochianen arm Hoe schets Ik lan onze vreugde en verwondering, toen op zekeren morgen groote

onsgkerkD efn ZnlT™ °PgeS,aPeld stonden geschafrd op nnLwt r .f Vaa,r ze sekomen waren ? Dit raadsel is nimmer

kwarn was°er nttf °m haH Vier 'S morSens <>Phet plein

Kwam, was er mets; maar om vier uur, toen hij weer kwam

ziet de stapels stonden meters hoog.

Fprct" iï»dl' ^r°otste opgewondenheid werd de dag doorgebracht aE neer! g 'eder ter ""*■ een.'diepe slaap^onk oP

*a! er s na<;hts gebeurd is, weet wederom niemand De nachtwaker heeft zitten slapen aan den kant der straat Toen wij

dalr StoT'en geheele onderbouw des «orens zwaar gemetseld

'kt gruis waren opgeruimd

Nog groote hoeveelheden steen en hout lagen od de straat af tT?^ "0h "leer. geschieden; zoodat wij allen besloten, elkaar

LV«Tsciï£ 2k°"sedurnd'den Jle"de» "

Doch de Godheid wilde niet bespied worden, evenmin als bii het verwoesten van Sodom en üomorrha. Wij allen werden geslagen met de zwaarste loomheid en slaap R R

, , 'S M°r.?e ns was het middelstuk gereed. Afgevaardigden van de koninklijke regeer.ng, inmiddels aangekomen, gaven hunne hoogste beewondenng over de edele vormen te kennen* Oud en jong was in de zenuwachtigste opgewondenheid 1 g

Mijnheer, ik weet niet meer hoe wij geleefd hebben dien dag Het was geen leven; het was zweven. g'

Sluiten