Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Luister naar wat ik las omtrent eene nieuwe ontdekking van reen Fransch geleerde en van onzen Nederlandschen Prof. Lorenz te samen.

Ziehier in 't kort een der gevolgtrekkingen waartoe zij meenen te moeten komen.

Ieder atoom of stofdeeltje is inderdaad niet wat het woord .„atoom" wil aanduiden *): een ondeelbaar dingetje.

ieder atoom is eene wereld van voorwerpjes op zich zelve.

Ieder atoom kan het best worden vergeleken met ons

zonnestelsel. Ieder atoom bestaat uit eene kern ( onze zon), en daarom heen: een aantal rondwentelende electrische voorwerpjes (vergelijk: de planeten Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en de 400 of 1000 kleine planeten plus al de zwervende steenbonken die om onze zonne heen zwerven).

De betrekkelijke afstand van de rondwentelende voorwerpjes om de atoomkern (zegt Lorenz) is (in evenredigheid met hunne grootte) ongeveer gelijk die waarop genoemde zusterplaneten verwijderd zijn van de zon.

En hoevele van die voorwerpjes of planeetjes draaien er wel om zulk een atoom-kern ? — Dit hangt er van af. Bij een lichte stof als waterstof, maar 30; maar bij zwaardere, als het uranium •of b.y ijzer, wel 300,000. Wat een gekrioel 1

En wat is de „omwentelingstijd"? (Die b v. van Jupiter is, meen ik, 9 jaar) — Wel deze atoomplaneetjes draaien zóóveel keer in ééne seconde om hun atoomzonnetje of kern... als wordt uitgedrukt door dit getal: 8000 maal het aantal seconden die er sinds Christus verloopen zijn.... Een mooi rekensommetje voor jonge lezers 1

indien dit alles wüar mocht zijn ....

fiesteld eens (wat ik al hoorde mompelen) dat de professor dwaalde. . .

Wat zou dat dan nog ! ? ! ?

Een knap man zegt nooit iets geks, of er is zelfs in die dwaling iets knaps, placht Prof. S. Cramer te zeggen

Al is dat ionen- (zoo noeint men die voorwerpjes), al is dat ionengedraai dan niet geheel zoo als hierboven staat beschreven . . . dan blijft toch dit feit, dat de Natuur zóó ingewikkeld is geformeerd dat Prof. Lorenz een dergelijk ioongekrioel mógelijk acht.

Indien dit ioongekrioel waar mocht zijn, — en waarom zou het niet waar zijn, want niets schijnt den Schepper te zwaar en te wonderlijk, — hoe duizelingwekkend is dan ieder stofdeeltje georganiseerd ! Hoe duizelingwekkend het vermogen van den Maker.

Helaas, de oude arme Semitische lofzangen zijn niet meer , salonfahig", niet meer bij ons in tel. Anders zoude ik hier aanhalen het 17de en het 18de vers van psalm 139: Daarom, hoe onberekenbaar zijn mij o Qod, Uwe gedachten! hoe machtig vele

•) Van het Grieksche a = niet, en temnein =: snijden, atoom = iets ondoor«nijdbaars.

Sluiten