Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn hare sommen! Zoude ik ze tellen? zij zijn talrijker dan de zandkorrelen "

VERVOLG XI.

Zoude het tegen of vóór God pleiten

Voor een veertig of vijftig jaren verbreidde zich door Europa de roep, dat het aan eenen geleerde gelukt was, door scheikundige vermengingen en verbindingen, eenen mensch, een kindje, of altnan de kiem van 'n mensch voort te brengen in zijne retorten. Men gaf dit door menschenvingeren «geschapen» wezen reeds eenen naam. «Homunculus», zoude het heeten. Homunculus of Menschje.

Toen nu later bleek, dat de faam gelogen had, of althans voorbarig was geweest en dat het aan geleerden nog niet gelukt was een levend wezentje te maken, — toen steeg er een juichkreet op uit de monden van vele in-God-geloovende (maar soms ietwat bekrompen) menschen. «Ha!" zeiden ze, «men wilde het scheppingswerk van God nabootsen, ja men wilde aantoonen dat er geen God-Schepper noodig was om bezielde schepselen te formeeren; de ongeloovige geleerden wilden aantoonen dat levende wezens door louter scheikundige werkingen kunnen ontstaan! Ha! maar dit booze plan is mislukt! Menschen kunnen geen wezentjes maken!) Derhalve.. moet er wel een God-Schepper wezen».

Zoo heb ik althans, vrome menschen wel hooren spreken.

En thans ?

Wel sedert jaren schijnt het een zoete droom te wezen van enkele geleerden : levende wezens te kunnen fabriceeren. Evenals vroeger de alchimisten zochten de kunst om goud te maken.

In het jaar 1906 verbreidde zich weder een luide roep door gansch de beschaafde wereld. De roep was deze: een Fransen professor of doctor heeft.. neen ! nog wel geen mensch, maar toch inderdaad levende en zich voortplantende bacteriën of andere 00^" spronkelijke wezentjes (monaden = eencelligen of zoo iets genaamd) in zijn laboratorium gefabriceerd, en wel met bebulp van radium, het nieuw-ontdekte element (dat op elk gebied nu wonderen zal moeten doen)- Ja, in sommige buitenlandsche geïllustreerde ^juschriften kon meit zien ; photografische afbeeldingen vait die levende(?) wezentjes *

Wat nu? ,

Wederom rumor in casa, dat is: gekwaak en onrustig gebaar onder hen, die (volgens het woord van Paulus) „voor God ijveren, maar zonder verstand".

Volgens deze vromen zoude het aan onze overtuiging dat er een Schepper-God is, bepaald grooten afbreuk doen, — ja wij zouden het geloof in dien God-Schepper moeten laten varen, zoodra bewezen was dat men louter door scheikundige laboratorium vermengingen, levende dieren of planten kan maken. Dan zou er als 't ware geen God noodig zijn.

*) De lezer kalmeere zich: alles is inbeelding of zoo iets gebleken.

Sluiten