Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met zijne miljoenen zalen vol schilderstukken van landschappen, met zijne meubileering van denkende of tenminste bezielde schepselen zonder tal,

met zijne ronddrentelende bewonderaars: de menschen ... in 't kort: zij zeggen, dat dit Museum der Schepping is gebouwd en bemeubeld door. . . een slootgraver ?

Weineen! Zeiden ze dèt maar! Zoo'n man kan tenminste nog dénken!

Neen, maar ze zeggen iets nóg raarders. Ze zeggen, dat het Paleis der Schepping is gebouwd door nóg minder dan een slootgraver, . . . door . . absoluut gedachtelooze, onbewuste machten en krachten; dus door zoo iets als een stuk lijnkoek. Ik zeg niet: door een stuk lijnkoek; maar: door zoo iets als een stuk lijnkoek. In elk geval: door iets dat even slim en vaardig is als een stuk lijnkoek, of (wilt ge liever) even slim als een stuk leverworst. Want ook in leverworst zit krachten stof, en meer niet; geen geest.

En Kracht en Stof (dus geen Geest) zijn samen geweest de Bouwmeester van het heelal; dat zeggen sommigen. Deze Kracht en Stof, die heeft alles gemaakt en kunstig in elkaar gesteld de wolken, de bergen, en uw oogen en mijne hersenen. Voor deze Kracht en Stof buigen zich velen, gelijk daar in mijn verhaaltje die heeren zich bogen voor dien slootgraver.

En wil je nu, jongens, den naam weten van de menschen die zoo zonderling denken, ja, (mag ik wel zeggen), zoo héél dom denken?

De naam van die menschen is godloochenaar, gelijk er maar al te velen zijn

Niet dat ik die menschen wil veroordeelen of belachelijk maken. Dat is mijne bedoeling niet. Maar ik wou zoo gaarne dat ze verstandiger werden.

Maar ik wou 't allerliefst, jongens, dat gij nooit zoo dom werdt.

VERVOLG XI

Michiel Adriaenszoon de Ruyter herdacht volgens de methode van het materialisme. *)

(Boutade; over te slaan door de ongeleerden).

Het was in den zomer van 1606 dat, door middel van het physisch comolex van chemische producten „Adriaen de Ruyter", eene injectie geschiedde van h 2 O (water) + eiwit + nog enkele andere stoffen, te samen vormende het zoogenaamde sperma.

Het gevolg van deze injectie was eene zt,er gecompliceerde assumptie en conglomeratie van moleculen, vooral H 2 O en P (phosphor) en Fe (ijzer) en Ca (kalk) en S (zwavel) en Ch (chloor)

*) Althans voorzooverre dit mogelijk is in onze Nederlanische taal; immers als men bijv. zegt „hij werd geboren", dan spreekt men reeds buiten het materialisme om.

Sluiten