Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£n Na (natrium) en K (kalium) en Mg (magnesium); tevens was het gevolg van deze injectie eene combinatie van onderscheidene scheikundige werkingen die ten gevolge hadden dat op den 24sten Maart van 't jaar 1607, des ochtends te 8 ure, eene zekere verzameling van moleculen, opgehoopt tot 'n klomp van 6 of 8 pond, eene zoodanige voortgaande beweging maakte, als men onder de menschen gewoonlijk aanduidt met den term „geboren worden".

De klomp moleculen maakte daarna bewegingen welker resultante „spartelen" genaamd wordt; ook zond zij zonderlinge luchttrillingen in golven het luchtruim in. Deze luchttrillingen bereikten het trommelvlies van Adriaen, welk trommelvlies op zijne beurt eene zoodanige beweging en trilling gaf aan gehoorzenuwen, hersenen en bewegingszenuwen der tong, dat dezelve begon te klappen en zeide : „Michieltje" (want zoo noemde hij het geboren product), „Michieltje schreeuwt als een mager varken".

De klomp moleculen van 6 a 8 pond, genaamd Michiel, heeft daarna geassumeerd, op eene wijze die we nog niet voldoende Jcennen, vele millioenen andere moleculen en atomen. Het gevolg was, dat na 20 jaren een 140 pond was daarbij gevoegd. Maar dit niet alleen; maar daarenboven waren deze moleculen in dit onderhavige geval zóó gerangschikt, vooral in hersenen en ruggemerg schijnen zij zóó in rijen en figuren te zijn naast elkaar geschaard, dat ze (als ze aan 't trillen waren) eene bijzonder harmonische en krachtige werking daarstelden ; eene werking, eene resultante, een product van factoren, kortom iets ik en weet niet wat, dat zoodanig was: dat de Nederlanders van die dagen zeiden : Michiel is een groot man.

De andere chemisch-physische producten van die dagen (want dat waren deze Nederlanders) riepen dan ook gezamenlijk : Deze Michiel zij onze overste op zee 1

Krachtig werkten toen jaren lang, in vele gevaren, de trillingen zijner atomen, en de overige veranderingen in dit chemisch-physisch complex, op de complexen die men „matrozen" en „kapteins" noemde.

Ja, dit atoomgetril redde zelfs het Vaderland, vooral in 1672.

Kortom, dit product was alzóó, dat het nageslacht in 1907 uitroept: „Ach, was de rangschikking der moleculen in óns, toch „éénigzins gelijk aan die bij Michiel! Dan zoude Nederland weer „groot zijn 1"

Juister gezegd: „Ach, was toch de rangschikking der moleculen „in die voorwerpen die ,,de tegenwoordige Nederlanders" genaamd „worden, éénigszins gelijk aan de rangschikking der moleculen van „dat natuur- en scheikundig product dat genaamd werd Michiel „Adriaenszoon de Ruyter, en dat bestond evenals wij uit een goede „90% H 2 O, plus eiwitten, vetten, koolhydraten en nog eenige „andere verbindingen van eenige der 75 elementen. Maar de rang„schikkingwas bij hem eene andere. Ach, die rangschikking! Och, „ach. ware deze zoo bij ons als bij hem !"...

Ten slotte zij nog vermeld, dat op den 22sten April 1676 bij de Etna, in een zeeslag, deze bijzonder gerangschikte en geschaarde molecuulverzameling werd verwoest door het inslaan van een

Sluiten