Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alles wat bestaat); met wonderbare stralen leert de Duitscher Kontgen ons door een menschenlichaam héénzien *).

Op geheimzinnige wijze verzendt men per telegraafdraad een bericht, met de snelheid van 360 duizend kilometer, of daaromtrent in het uur. En nu ook reeds zonder dien draad, volgens de uitvinding van Marconi. 6

Vooral de groote mén Edison, de Amerikaan, maakte het wereldrecord in de sport-om-te-ontwringen-geheimen-aan-de-natuur. Mij is de kampioen, en dat in verschillende takken: in de telephoon in de phonograaf, in de cinematograaf.

Alles lofwaardig! alles éérbiedwaardig zelfsI (Denkt aan zijne scherpzinnigheid, en aan het oneindig gepeuter van die uiterst fijne naald die juist moet „huppelen" over de „skreeffies", over de fi ne indrukjes van het wastafeltje in de phonograaf. Denkt aan dat gepeuter.) Kortom: den hoed af voor Edison en zijne collega's.

maar lezer, weet ge waar ik mij zoo over verbaas, en waarover een geacht man mij onlangs beleed zich evenzeer zoo te verbazen?

Wel over dit:

a- n?ensc'ien niet meer worden vervuld (met eerbied jegens

die Macht, die alles op zoo „heel vreeselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt heeft , gelijk een van die bij het tegenwoordige geslacht verachte Psalmen (n I 139) het uitdrukt.

De menschen nemen de kostbare geheimen die Ood hun toefluistert aan, evenals de klanten die voor hun gèld de koopwaar van de toonbank aannemen. Alsof het zoo behóórt, grijpt men dit alles uit den schoot der groote Macht.

^ lezer, lezer, mochten niet alle menschen zoo onnadenkend zijn! Mocht gij eene uitzondering makenI

Ik weet niet hoe Edison over deze dingen denkt, 'k Hoop voor nemzelven (want dit maakt eenen mensch gelukkig), dat Edison vervuld is van eerbied voor de grootheid en gulheid Qods. ■i L '1°?P Edison, al is hij een wijs man en een groot man, ' . °°P c'a' bij Edison toch in zijn hart geschreven staan die kinderlijke woorden die k zoo even aanhaalde; die woorden van den ouden Joodschen dichter die eigenlijk gezegd geen ordentelijke, deftige woorden vinden kan, en die nu maar op kinderlijken trant spreekt van die „heel vreeselijk wonderbaarlijke wijze," waarop God alles gemaakt heeft. v

e 1"P'C <^'c'1'er was een kind; hij zaS a"es zoo eenvoudig en Mocht ook Edison alzoo een kind zijn.

. Iemand heeft eens gezegd: „Voorwaar zeg ik u, indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens "

w2)-Xoor !o {VrVn He.in\e»?lZH»rrber°Td' verlicht raan <zo° -verlicht" dat hij «theïst S . dan zeide de Fransche wijsgeer Auguste Comle: dat hij versteld

/! ™ i l u,tvl»d'nKen> maar (zeide hij) door iets otuloorzichtbaars heen te zien is onmogelijk en lal altijd onmogelijk blijven! Dat zeide Comte E»n nu ....

Sluiten