Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wel, als in het algemeen beschouwd, een paradijsleven den mensch ontzenuwt, en smart en arbeid hem „sterken" dan zal dit sterken, dan zèl dit goede ook gebeuren '), volgens eene bekende natuurnoodwendige wet van oorzaak en gevolg; en zooal niet direct hier, dan derhalve hierna, in een volgend bestaan. De eenvoudige logica zegt dit.

Anderen zeggen: „Maar waarom heeft de Wereldmacht niet gemaakt dat de smart onnoodig was ? Konde zij niet eene wereld gebouwd hebben waar de mensch geen opvoeding noodig had, dus geen smart noodig, waar de mensch direct kant en klaar en in ééns volmaakt en gelukkig gefabriceerd was?"

Ik weet niet of de Wereldmacht dit zou hebben kunnen doen.

Gij antwoordt: „In elk geval, kort en goed, zou ik een God 'n prul noemen, als Hij dat niet zou kunnen doen, en ik noem Hem een wreedaard dat Hij het niet heeft willen doen 1" En ge voegt er verduidelijkend bij: „Kón de Wereldmacht niet alle menschen zónder smart, zoomaar-ineens-direct zalig gevormd hebben ? was zij er dus niet toe in staat ?.... dan heb ik geen respect voor haar. En kon

zij het wèl. maar wilde ze niet, dan is zij wreed, dan haat ik

haar diep"

Lieve vriend, bedaar!

Ten eerste is het heel onwijsgeerig, ja dom, om die menschenwerkwoorden „willen" en „kunnen" zoo maar toe te passen op het werken der Oneindige Macht.

En ten tweede is het niet erg billijk om minachtend te spreken over die Macht die toch knap genoeg bleek te zijn, om regenbogen en leliën en heldhaftige menschenharten te fabriceeren.

Zeg dus nog liever: ,,'k Begrijp die Macht niet,"... • dan dat ge zoudt zeggen: „Die Macht is slecht" Houd dus liever uw mond

Dan zijt ge tenminste al een stukje op weg tot een gezond oordeel.

Maar beter en verder zijt ge, dunkt mij, als ge door-redeneert en spreekt: „Dien Directeur der spijkerfabriek — der aarde, dien „begrijp ik wel niet, en waarom kan of wil Hij geen spijkers maken „zónder vuur en zónder hameren ? .... maar 'k moet bekennen : „deze Directeur lei zulke goddelijke gevoelens in menschenharten, „zulke kunstvaardigheden in regenbogen, in leliën, in de achterlijfs„kliertjes der spinnen, waar kabeltjes uitgetrokken worden, waaraan „het heele beest hangt2) .... zulke ongelóófelijke kunstvaardigheden, .... dat 'k wel denken moet dat Hij dat zoodje onbegrijpelijkheden van ramp en smart, enz., wel heel goed onder de knie „heeft, en dat Hij dus ook met de onbegrijpelijkheden van het „menschenwee wel iets bijzonders voor heeft, dat Hij heel goed „volbrengen kan ook; net zoo goed volbrengen kan als het in 't „leven roepen van spinnen-met-kunstig-instinct-om-kunstige-webben„te-weven."

1) Werkelijk tot stand komen.

2) Denk u er in!

Sluiten