Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die genaamd was Judas, ging hun voor, en kwam b'i Jezus om hem te kussen. En Jezus zeide tot hem: Judas verraadt gt) den Zoon des menschen met een kus?" - En wat ,k peinsde, weet ik niet recht meer; maar dit visioen uit Gethsémane zweefde door

ml'netoen'n ee^ltolje, neergevallen van een voorbijvliegend mugje, in mijn oorschelp viel, mij kriebelende; en voor ik het wegvegen konde, hoorde ik tot mijne verbazing een u.terst {l!nste<™n.g tweesresprekje in de schelp mijns oors; een gesprekje van kriebelende stemmetjes als van uiterst fijn glasgeklank, een gesprekje dat uit het stofie voornoemd scheen voort te komen.

In spanning luisterde ik. Verdwenen was voor mij de Lek, de

hooigeur, de zalige nacht.

\Vast6^r nie'r^de6verkorene, die in clair-entendance mocht beluisteren de gesprekken der oerrede? Werd mij niet geopenbaard wat nog aan geen menschenkind ooit was verteld? De overleggingen der oerrede in de atomen. De oerrede der atomen. Want fa zij hebben den kosmos opgebouwd! Geen zelfbewust^GodSchepper heeft dat gedaan. Hoe zou ik dat gunnen, durven denken ... wie zou zoo ouderwetsch durven zijn!! De atomenzelve hebben zich saamgeschaard (met groot overleg) tot de

bemerkte^k reeds,spo^ vermogen, Onthoud wat gij gehoord

hebtl Schrijf getrouw neder: de openbaring der atomen! Tot voorlichting des geslachts der menschen, het geslacht, dat wandelt in

de schaduwen der onkunde. ,

Onkunde. Want gemeend hebben zij, van af Mozes, ja van; af

Hammurabi den Babyloniër:

„Goed is goed".

„Slecht is slecht".

En de geboden der deugd hebben zij opgesteld;in hunne heilige

B°ekMaar nu, nu zal men vernemen, dat deze geheele zedeleer verouderd, ja... niets 1 is. Er is geen God geen Wetgever En waar geen Wetgever is, daar is geen bindende wet. Geen wet van

8°edz!et gij mij ongeloovig aan? Denkt gij dat ik een loopje met u neem ? daar ik zeg dat er is noch goed, noch kwaad i

Maar ik zeide u toch, dat 'k het zelf heb gehoord, ja deze wijsheid heb gedronken van de oerborsten der oerrede der atomen.

Wacht maar. Gij zult het hooren Hier volgt hun gesprek Laat mij nog opmerken, dat het twee kennissen waren, die atomen in mijn oorschelp. Twee oude kennisen. Je en Ju. Zoo noemden zij elkaar. Zij hadden elkaar voor 't laatst gezien bi} den Judaskus in Gethsémanê. Luister ...

Sluiten