Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mooi ding in je binnenste.... doch dat is afgedaan.... dat

keertMaar nu^ook al de zedewet weg! Goed en kwaad: gelijk: ... judas = Jezus.... Dat is me te kras! Ik kan met zoo

Ju^Maa'TvenCwaar heb je dan al dien tijd gezeten?

Ie: Ik heb (ik durf 't haast niet zeggen, want je zult me uitlachen) ik heb ongeveer twaalf eeuwen gewoond in een perkamenten

handschrift van het Nieuwe Testament.

Ju Ja lachen moet ik, neem me niet kwalijk- - Maar nu vat ik het nu vat ik het. Daarom ben je zoo ouderwetsch! Zoolang onder den domper gezeten! Ik dacht ook al: „wat ben je een vreemdeling in het Jerusalem onzer dagen, zooals de Christenen

h6t nManarnapropos: Je hebt dus ook niets gelezen van de verlichte boeken onzer dagen : Voltaire, Multatuli, Nietzsche ƒ lp- Fiffenliik niet.. . ik ben wat ouderwetsch misschien. V Och de Stakker 1 Goethe zegt: „Hij kent slechts Adam en Eva ! ' Nu enfin, ieder kan ook niet even fier en ver icht zijn.

leder kan niet behalen den prijs in den Olympischen wedloop dezer dagen, den wedloop der Verlichting, in welke (weet je dat al?) professor Haeckel in Duitschland, in dit laatste nippertje

dS ^Maar komaan, ik wil je wel wat helpen . . „gangmaken zeeeen de sportlui . . . groote vrienden van mij die sportlui!... vrfenden van verlichting . . . 's Zondags wedstrijden .n de fnssche lucht in plaats van psalmzingen in die duffe kerken ...

Maar ik dwaal af. Laat me je eens mogen helpen en uitleggen, dat Judas heusch eigenlijk gelijk is aan Jezus, dat in een woord: deugd en ondeugd niet bestaat.

Je: lk weet niet of ik moet zeggen: gaarne, of: ongaarne. Ik ben

JuTochfwat 'bang . . . Weet je wat jij doet? je zit nog onder de plak der priesters. Weet je hoe onze groote ^Nietzsche ze noemt? Hij [noemt ze de „Giftspinnen des Lebens . Dat is nog eens een kerelswoord vr.n een kerel, hé? En ik voor mij de dominees ook bij die giftspinnen ... Wil jij nu werkelijk door giftspinnen gezoogd worden?

Ie- Eerliik eezegd lijkt me dat niet lekker. Maar ...

|u! Geen maren! Recht door zee! De rede laten wérken 1 De rede zegt: Er is geen God-zedewetgever.

Ju' Dus dan is er ook geen zedewet . . . Dus dan is er ook geen goed en kwaad ... Dus Jezus Judas; en omgekeerd.

in- Schei uit met je gejammer. Jammeren, daar kan ik niet tegen, jammeren dat is er al zoo veel. En vooral: de jammer van den domper de jammer van het bijgeloof; onze groote Nietzsche fPirr 'ik ga door de gekkenhuiswereld van geheele eeuwen, het Christendom." En zoo is het. Het is om zelf gek te worden

Sluiten