Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De „menschenvrees" is sterker ook bij dappere menschen, sterker dan ze zelve wisten.

Maar de Tijd komt er, ja! is reeds daar, dat gij de menschenvrees zult afwerpen.

Afwerpen, gelijk de ontbottende knop uit de omwindsels barst, ze üf werpt.

Dan zult gij vroolijk worden; ja vroolijk als de zich reeds ontplooiende blaadjes;

Dan zult ge durven opkomen voor de Eér en het Récht van Uwen Maker.

En gij zult uitroepen : roepen zult ge : Hoe was het mógelijk dat ik te voren mijn geloof in God, mijn heimelijk geloof, óóit heb kunnen inhouden.

En in dien jubel zult gij gelukkig zijn.

Met het échte geluk, met het waarachtigste geluk dat is.

Zie als de lente komt en de tak van den elzestruik „wordt teer", krijgt een violet-achtig waas, zacht purperachtig,.

Dan zegt gij: De Lénte komt!

Alzoo komt nti de Lente des tijds weer aan.

De Lente na den winter van het verloopen ongeloof der laatste tientallen jaren.

De Lènte, in de wisseling der Tijdperken van den Eeuwige.

Dit, dit wat ik hier gezegd heb, dit zult gij o lezer bekennen en naspreken;

Dit zult ge in u zeiven als waarheid gevoelen.

Indien, gij het waarachtig Licht draagt in de kamer

uwer ziel.

Het schijne dan uit de vensteren.

NASCHRIFT.

Ga toch een weinig gelijken op dien pharizeër!

(Bedoeld is een pharizeër volgens de beschrijving van Mattheus 6 vers 5, dat zegt: dat zoo een wel durft te getuigen van zijne godsvereering op de hoek der straat).

Eene dame van mijn kennis had als kind eene origineele gedachte, die 'k u wil mededeelen.

Zij is afkomstig uit een ultra liberaal gewest, waar de kerk, ja de godsdienst een heel erg klein deeltje in de gezinnen in beslag neemt. Ja, Abraham Kuyper heeft helaas maar al te veel gelijk, (hoe men ook tegenspartele), als hij ons „liberale" volksdeel ongodsdienstig noemt. Niet gehéél Êgelijk, gelukkigl maar té veel gelijk, 'n Enkele van de dames en 'n doodenkele van de heeren gaat naar de kerk. En hoe is het thuis? Och, wij weten het allen, niet waar? Het is ton, over alles wat mee te converseeren,

7

Sluiten