Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevolg ontstaat er niet meer door zoodat het voor den mensch is alsof het in het geheel niet bestond. Dergelijke voorbeelden kan men in verband met ieder zintuig aanhalen en wanneer op het gebied waartoe onze lichamen behooren verschijnselen aan ons gebrekkig waarnemingsvermogen ontsnappen, is het zeker niet te veel gevergd wanneer men verlangt dat de menschen op hun onbekendheid met andere gebieden geen volkomen ontkenning van het bestaan daarvan zullen gronden. Onbekendheid is slechts een rechtvaardiging voor zwijgen, voor opschorten van ons oordeel; nooit voor ontkenning. Voor redelijk geloof is kennis noodig maar de voor toetsing vatbare beweringen van hen die zeggen deze kennis te bezitten zijn zeker gewichtiger dan de eenvoudige ontkenning van onwetenden. Evenals voor alle andere takken van wetenschappelijk onderzoek is ook hier noodig dat onderzoek het vormen van een oordeel voorafgaat en zij die de Okkulte verschijnselen der natuur willen begrijpen en daaromtrent proeven willen nemen moeten met langdurigen, standvastigen, geduldigen moed Okkultisten worden. Slechts een gevormd oordeel heeft bij redetwisten waarde en in de Okkulte Wetenschap beduidt het gebabbel en de verdachtmaking der onwetende kritiek evenmin iets als in eenige andere wetenschap. De Okkultist kan zich daarvan evenmin iets aantrekken als Professor Huxley van de bewering van een gewonen schooljongen. Zij die daartoe tijd, geschiktheid en moed hebben, kunnen in zichzelven de zintuigen en vermogens ontwikkelen die het bewustzijn in staat stellen met de hoogere sferen in aanraking te komen, zintuigen en vermogens die in enkelen reeds volledig ontwikkeld en werkzaam zijn en die in den loop der eeuwen de gemeenschappelijke erfenis van alle mcnschenkinderen zullen worden.

Al de zoogenaamde wonderen waarover in verband met H. P. Blavatsky zooveel gesproken is waren slechts het eenvoudige gevolg van haar hoog ontwikkeld wezen, terwijl haar macht over de krachten op het objektieve gebied even natuurlijk en gemakkelijk werd uitgeoefend als de elektrikus zijn kennis gebruikt om resultaten te verkrijgen die de Afrikaansche wilde als wonderen zou beschouwen. Het waren slechts vonken die ontsnapten aan het vuur dat in haar gloeide en die voor haar even moeilijk te onderdrukken waren als het voor ons zou zijn om te leven in een omgeving welker beschaving verre beneden de onze staat. Ik weet dat de uitoefening van die krachten in menschen die van hun bestaan overtuigd zijn een hevige begeerte opwekt om ze te bezitten, maar slechts zij die er den prijs voor willen betalen kunnen zich hun bezit verzekeren. En de eerste afbetaling van dien prijs is: het volkomen afstand doen van alles wat de menschen op deze aarde waardeeren en begeeren, volmaakte zelfverloochening, volkomen toewijding aan den dienst van anderen, vernietiging van alle persoonlijke begeerten, losmaking van alle aardsche dingen. Dit is de eerste stap op het Rechterpad en zoolang die stap niet gedaan is kan er geen sprake zijn van verderen vooruitgang op dien doornigen weg. Het Okkultisme draagt geen kroon behalve de doornenkroon en zijn schepter is de roede met zeven knoopen waarin iedere knoop de betaling van een prijs voorstelt waarvan de gewone man of vrouw zich huiverend zou afkeeren. Dit is de reden dat het overbodig is dit gedeelte der Theosofie .eenigszins uitvoerig te behandelen. Het belangrijkst voor ons is het algemeene plan der Ontwikkeling, de "pelgrimstocht" van het Ik, de Individualiteit, die in het uitwendige omhulsel dei persoonlijkheid besloten is.

De ontwikkeling van den mensch bestaat in het verkrijgen van ondervinding door het Ik en in de langzame vorming van den stoffelijken aard tot een gedaante die gemakkelijk gehoorzamen

Sluiten