Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INlchol, H. Ernest. Het Hoogere Leven in verband met de Theosofie.

f o.io

Patanjali. Yoga Sutra - 1*25

Phelon, P. en M. De Drie Zevens geb. f 2.50 ing. - 1.75

Pieters, P. Oostersche Wijsheid geb. - 1.25

Reepmaker, M. Wat is Theosofie? 2e duizend - 0.50

Reïnkarnatie geb. f 1.90 ing. - 1.60

Toestanden na den dood ing. - 0.60

Schoenmaekers, Dr. M. H. J. Ontgin U Zeiven - 2.—

Schuver, Chr. J. Annie Besant - 1.90

Schwarz. Zie "Theosofische Bibliotheek

Schott Elllot. De Plaats van den Mensch in het Heelal - 1.—

Sinnett, A. P. Voorvallen in het leven van Mevrouw Blavatsky - 6.—

De Groei van de Ziel geb. - 4.—

De Okkulte Wereld - 2.75

Esoterisch Boeddhisme - 2.75

Vrije Wil en Karma - 0.60

Zie '■'■Theosofische Bibliotheek".

Wachtmeister, C. De Theosofie in het dagelijksch Leven 2e duizend- 0.25

THEOSOPHIA.

Theosofisch Maandblad onder hoofd-redactie v. Dr. J. W. Boissevain,

verschijnt maandelijks. Het abonnement loopt van Mei tot April. De prijs bedraagt voor Nederland f 5.— bij vooruitbetaling per jaar, franco per post. Losse nummers zijn verkrijgbaar tegen den prijs van f 0.60, franco per post f 0.70. Vorige jaargangen worden, voor zoover de voorraad strekt, nog geleverd van Deel 2 tot 12 a 1.25 ing. en f 2.20 geb.

Het maandblad "THEOSOPHIA" stelt zich ten doel het uiteenzetten en bespreken van de Theosofie en van de daarmede in verband staande onderwerpen.

Bijdragen ter opname moeten franco worden toegezonden; ingeval de schrijver bij niet-plaatsing terugzending van het handschrift verlangt, moet dit vergezeld zijn van een enveloppe met het adres van den schrijver. De Redactie stelt zich onder geenerlei voorwaarde verantwoordelijk voor het verloren gaan of beschadigen van handschriften.

Alle bijdragen ter opname, boeken ter beoordeeling en Redaktioneele briefwisseling, moeten worden gericht tot: "de Redactie van Theosophia", Amsteldijk 76, Amsterdam. Betalingen en alle briefwisseling, de verzending en administratie betreffende, moeten worden gericht: "De Theosofische Ultgeversmij., Amsteldijk 76, Amsterdam". Men wordt dringend verzocht adresverandering onmiddellijk op te geven. Door nalatigheid in deze verloren gegane nummers kunnen niet worden vergoed.

Voor advertenties in "THEOSOPHIA" wende men zich tot de Uitgevers.

De Lezer van dezen catalogus kan een proefnummer gratis en franco toegezonden krijgen, wanneer hij dit per ommegaande aan ons verzoekt.

THEOSOFISCHE BIBLIOTHEEK.

N°. x. C. W. Leadbeater. De Planeetketens f 0.40

N°. 2. Annie Besant. Oostersche en Westersche Psychologie - 0.40

N°. 3. A. P. Sinnett. Het Begin van het Vijfde Ras - 0.40

N°. 4. De Samenstelling der Aarde - 0.40

N°. 5. Het Stelsel waartoe wij behooren - 0.40

N°. 6. Mrs. Sinnett en Scott Elllott. He Maan Pitri's - 0.40

N°. 7. Schwarz. De Betrekking tusschen Mensch en God - 0.40

N°. 8. H. van Qinkel. Korte Schets der Vrijmetselarij - 0.40

Sluiten