Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een wetsontwerp tot „wijziging en verhooging van het tiende hoofdstuk der staatsbegrooting voor het dienstjaar 1909" 1) dat enkele maanden geleden in de Tweede kamer in behandeling is geweest 2), heeft wel ternauwernood de aandacht der geneeskundigen getrokken. Het gold een herziening van het arbeidstoezicht, het instellen van een centralen dienst onder een directeur-generaal (een ingenieur), aan wien, behalve een der inspecteurs, de medisch-adviseur en de electrotechnicus zouden worden toegevoegd. De medisch adviseur zou worden ontheven van de talrijke keuringen, waarmede hij tot nog toe was belast en die voortaan „aan met zorg te kiezen medici" zouden worden opgedragen. Dat is al wat er geneeskundigs in de memorie van toelichting was te vinden. De zaak schijnt voor de geneeskundigen maar van weinig belang.

Inderdaad het schijnt, dat met het toezicht op den arbeid de geneeskunde maar weinig heeft uit te staan. Toen in 1889 3) het nieuw ingestelde toezicht op fabrieken en werkplaatsen werd opgedragen aan inspecteurs van den arbeid, werd daarbij het geneeskundig element zorgvuldig buitengesloten. Uit zeer verschillende

1) Zitting 1808—1909, n». 211.

2) 6 en 6 Mei 1909, zie Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde 1909, I, blz. 1636 •5) Staatsblad n°. 48.

Sluiten