Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opgevolgd in die fabrieken, waar de controle arts het nauwlettendst was. Zoo sprak zich dan ook toenmaals, voor de parlementscommissie, de groote meerderheid der (technische) sub-inspecteurs vóór het nut der controle-artsen uit. Sedert werd dit instituut steeds meer bevestigd en uitgebreid. In blondere mate is zijn beteekenis toegenomen, nu niet meer alleen de ongevallen, maar ook de beroepsziekten in aanmerking komen voor schadeloosstelling.

Gelijk elke zaak met meer dan één kant, wordt ook deze zeer verschillend beoordeeld, naarmate men het oog op den eenen dan wel op den anderen kant gericht heeft. Onder de technici zijn er, die den geneeskundigen kant in het geheel niet zien. Zoo heeft de Duitsche arbeidsinspecteur plotke 1) de meening verdedigd, dat de artsen niet eens den samenhang van ziekten en bedrijf zouden kunnen vaststellen. Hij achtte hen hoogstens in staat gevaar voor de gezondheid te herkennen, niet echter de juiste wijze te bepalen waarop dit uit het bedrijf voorkomt. Dit meent hij, is, evenals de vraag naar het voorkómen van gevaar, de taak van den technicus.

u an zonder meer worden toegegeven, dat van dit vraagstuk de technische zijde van overgroot belang is. Voor de sanitaire inrichting van gebouwen en werkplaatsen is de techniek de rechterhand van de wetenschappelijke gezondheidsleer. Rookverdryving, stofwegzuiging, ouschadelijkmaking van gassen en dampen en zoo veel andere vraagstukken verei.chen de voortdurende zorg der technici. De beveiliging van machines is zoo goed als geheel hun werk geweest. Afgezien van dezen scheppenden arbeid der techniek is er in de taak van het arbeidstoezicht nog veel, waarvoor geneeskundige kennis kan worden gemist. Voor een goed deel toch bestaat deze taak ,n het toezien, dat de wettelijke bepalingen worden nageleefd, bepalingen omtrent de beveiliging der machines, omtrent nacht- en zondagsarbeid enz. Daarentegen is er één zaak, die alleen door geneeskundigen kan worden verricht, de keuringen aan den lijve, die in bepaalde bedrijven zijn voorgeschreven.

Wie echter meent' dat h<>t aandeel der geneeskundigen zich tot

1) Plotse, Die Gewerbeinspection in Deutschland, Berlin 1899 aaneeh volgens sommerfeld. ' ' aaDKeü-

Sluiten