Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der longen en daarmede de ontwikkeling der tuberculose in de hand werken. In het algemeen moeten zg, in de werkplaatsen zelf, tot do ontdekking komen, welke bedrijfsbezigheden het zijn, waarbij bepaalde gezondheidsstoornissen veelvuldig voorkomen.

De geneeskundige moet — om een niet geheel nieuw beeld te gebruiken — de steenen leveren voor den opbouw van de nog slechts m aanvang zijnde wetgeving op de volksgezondheid.

Hier te lande is in 1903 aan het arbeidstoezicht een geneeskundig adviseur toegevoegd. Men vond in dr. wintgens den man, die, door zijn onderzoek naar het voorkomen van loodvergiftiging in de Limburgsche aardewerkfabrieken, van zijn kennis en belangstelling in bedrijfsziekien had doen blijken. Tot heden echter is hij bij heel dozen dienst een eenling gebleven. Weet men dan, dat hem door een groot aantal geregeld terugkeerende keuringen (in de aardewerk- en tegel-nijverheid, in de haringspeterijen en in de steenbakkerijen) de handen waren gebonden, dan is het duidelijk, dat er van

wetenschappelijk onderzoek, van enquêtes, niet veel kon terechtkomen.

Sommerfeld spreekt in zijn bekend werk 1) de verwachting uit, a in Nederland het optreden van dr. wintgens zal worden gevolgd door de aanstelling van een geneeskundig adviseur voor elk der negen districten van het arbeidstoezicht. IIeyermans heeft in Rotterdam dezen wensch als stelling uitgesproken; blooker heeft hem in de Kamer met aandrang herhaald; maar de vervulling is nog niet geRomen. Dat thans dr. wintgens van zijn tijdroovende keuringen is ontheven is gewis een stap in de goede richting, maar het is toch niet meer dan eén enkele stap.

Toch is er reden tot vreugde. Het antwoord van minister tai.ma was met in beginsel afwijzend. Zijn voornaamste argument was de moeilijkheid om thans voor dit werk geschikte geneeskundigen te vinden. Dat op den duur de geneeskundige bemoeiing op het gebied van het arbeidstoezicht moet toenemen, stemde hij volmondig toe. gaf blJ te ver8*aani dat, voor verschillende onderwerpen, genees-

1) Der Gewerbearzt 1905, S. 139.

Sluiten