Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gij kunt geen woorden vinden verachtelijk genoeg om uw doemvonnis over de regeerende personen, die u bestrijden, uit te spreken. Maar alle gruweldaden, door de regeerende personen in hun strijd tegen u begaan, worden in hun oogen daardoor gerechtvaardigd, dat zij allen, van den Czaar tot den minsten politieagent, in den onbegrensden eerbied voor de ingewortelde, door ouderdom en overlevering geheiligde orde van zaken opgevoed, volkomen overtuigd zijn dat zij, deze orde van zaken beschermend, juist doen wat millioenen mensehen, die de wettigheid der bestaande orde en het goed recht hunner positie erkennen, van hen verlangen; zoodat de zedelijke verantwoordelijkheid voor hun gruweldaden niet op hen alleen valt, maar zich over een menigte personen verdeelt. Gij echter, lieden uit de rneest verschillende standen en beroepen: artsen, leeraars, technologen, studenten, spoorwegbeambten, arbeiders, advocaten, kooplieden, grondbezitters, die tot heden uw bijzondere bezigheden hebt verricht, welke niets met het staatsbestuur gemeen hebben ; gij, die door niemand dan uzelven geroepen en erkend zijt — gij hebt eensklaps en met volle zekerheid uitgevonden welke staatsregeling Kusland thans noodig heeft, en gij neemt krachtens de aan te brengen verbetering, welke ieder uwer op zijn eigen wijze opvat, alleen de geheele verantwoordelijkheid op u voor de gruweldaden, welke gij pleegt door het werpen van bommen, vernielen, moorden en terechtstellen.

Duizenden mensehen zijn gedood, alle Russen zijn in vertwijfeling en woede ontstoken, zijn verdierlijkt. En waarom dat alles? Omdat onder een kleine groep lieden

— nauwlijks een tienduizendste van de geheele bevolking

— eenigen besloten hebben dat, tot bevordering van de beste inrichting van het Russische Rijk, het in stand blijven van die Doema, welke in den laatsten tijd vei gaderde, vereischt wordt; anderen daarentegen dat een Doema

Sluiten