Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitgaande rechten heft, die de voorwerpen, in eigen land geproduceerd, belast; alleen deze macht is het, die wetten uitvaardigt om monopoliën en het eigendomsrecht op den grond te beschermen, die over het leger, dat gij zei ven levert, beschikt, om u in aanhoudende afhankelijkheid en gehoorzaamheid aan zich zelve en aan haar handlangers, de rijken, te houden.

Hoe zal men echter zonder regeering alle groote maatschappelijke aangelegenheden regelen, wanneer allen in gescheiden gezelschappen leven ? Hoe zullen verkeerswegen, spoorwegen, telegrafen, posterijen, stoomvaartlijnen, instellingen van hooger onderwijs, bibliotheken, alsook de handel, zich organiseeren, wanneer er geen regeering is?

De menschen zijn er zoo aan gewend dat de regeeringen alle maatschappelijke aangelegenheden regelen, dat zij deze als door de regeeringen in liet leven geroepen beschouwen, en meenen dat men zonder regeering noch hoogescholen. noch verkeerswegen, posterijen, bibliotheken en handelsverbindingen in 't leven zou kunnen roepen. Dat is echter niet juist. De grootste maatschappelijke ondernemingen worden niet slechts bij de eene of andere natie, maar bij de meest verschillende volkeren zonder eenige hulp der Regeering door particulieren op touw gezet. Aldus ontstaan allerlei internationale wetenschappelijke, commercieele en industrieele vereenigingen. Niet slechts zijn de regeeringen voor zulke door vrijwillig initiatief ontstane verbindingen, wanneer zij er zich mede gaan bemoeien, niet bevorderlijk. maar zelfs hinderlijk.

„Maar als gij de Regeering niet wilt gehoorzamen, geen belasting betalen en geen soldaten leveren, dan zullen vreemde volken komen en u onderwerpen," — zoo spreken in den regel de lieden, die het noodig achten om over u te heerschen. Gelooft hen niet. Leeft slechts, den grond als gemeen goed beschouwend, zonder soldaten te leveren

Sluiten