Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dezelfde lieden, die van den arbeid van het volk bestaan en, van hnn zonde bewust, vreezen overrompeld te worden, en zich er op verlaten, dat de door gelijkheid van belangen met hen verbonden regeering hun leugen in bescherming zal nemen. Deze lieden hebben een regeering hoog noodig, maar gij, het volk, hebt die niet noodig. Voor u is de Regeering nooit iets anders dan een last geweest, is echter thans, nadat zij door haar slecht bestuur een opstand en een splitsing in twee regeeringen heeft veroorzaakt, een klaarblijkelijk onheil en een groote zonde geworden, van welke gij u in 't belang van uw stoffelijk en geestelijk welzijn behoort los te maken.

Russische arbeiders, of gij u nu met één slag aan de onderhoorigheid aan iedere regeering onttrekt, of dat gij nog van lieden der oude of nieuwe regeering, of eventueel van de regeeringen van vreemde volken te lijden zult hebben, er blijft u ten slotte niets anders over dan op te houden u aan de regeering te onderwerpen en, zonder haar, een nieuw leven te beginnen.

Arbeiders op het land en in de stad. al zult gij ook in den eersten tijd, wegens uw ongehoorzaamheid, van de oude zoowel als de nieuwe regeering te lijden hebben; al zult gij ook niet aan de gevolgen van onderlinge twisten kunnen ontkomen, toch is al de ellende, hierdoor veroorzaakt, niets in vergelijking met de ellende en liet leed, dat gij thans van de Regeering te dulden hebt en nog dulden moet, indien gij, de eene of de andere regeering, gehoorzamend, in die misdaden betrokken wordt, welke reeds hebben plaats gegrepen en welke de strijdende regeeringen zullen voortgaan te plegen, indien gij er door uw losscheuring van haar niet een einde aan maakt.

Berust slechts in wat de eene of andere regeering van u verlangt, en waartoe zij u uitnoodigt, begint slechts, de oude regeering ondersteunend, een strijd tegen de revolutionnairen, door u bij het leger, de politie of de scharen

Sluiten