Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MIJN OVERTUIGING NOGMAALS BEVESTIGD

Aangezien er allerlei dwalingen omtrent mijn beschouwingen voortwoekeren, acht ik mij aan de waarheid en aan mijzelf verplicht, nogmaals in het kort mijne overtuiging uit te spreken.

Aanleiding daartoe gaf het referaat, door Ds C. LINDEBOOM, uit Gorinchem, gehouden op den Theologische-schooldag te Kampen, 8 Juli 1908. Uit dit referaat, smet groote instemming aangehoord en begroet», blijkt zoo weinig aanpassing aan mijn innigst leven en denken, dat het verwarrend werken en de waarachtig vromen van mij, die hun broeder begeer te heeten, vervreemden moet. Ware DE IIARTOG S overtuiging gelijk aan die, welke door LINDEBOOM wordt geschetst, schrijver dezes zelf zoude haar verwerpen.

Op tweeërlei wijze zal ik daarom trachten mijn staat en stand zuiverder toe te lichten.

In religieusen en in wetenschappelijken zin.

»Wien heb ik nevens U in den hemel? Nevens U lust mij ook niets op de aarde* (Ps. 73 : 25, Statenvertaling).

»Wenn ich nur Dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde« (LUTHER's vertaling).

In dit woord van den Psalmist ligt besloten de Heerlijkheid des Heeren boven alle geschapenheid uit.

In dit woord rust ook mijn hart.

Niets is er in datgene, wat vloeit uit de »Bron aller Goeden c, waarin het eeuwig hart rusten kan. »Want ons hart is onrustig in ons, totdat het ruste in U, o God« (AUGUSTINUS).

1 Niets is er daar ik in kan rusten«, niets nevens U, niets in hemel of op aarde, niets in het gansch heelal, dat Gij door Uw Woord, den Geest Uws Mondshebt voortgebracht (Ps. 33).

Het woord »nevens« beduidt »naast«, dat wil zeggen gelijkwaardig aan den Eeuwigen God zeiven. Daarom getuigt de kantteekening tot onze Staten-vertaling bij dit psalmvers: »De Propheet wil zeggen, dat Godt sijn eenigh ende opperste goet is, welck hebbende, hij ten vollen tevreden zij«.

Sluiten