Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan de aarde (Jezaja 55 : 8), tevens Immanuel, God met ons, wezen moet, wonende bij een verbroken hart en een verslagen nederigen geest (Jez. 57: 15).

De gedachten, de Raad des Heeren, het Woord, dat bij Hem was eer de wereld was, is vleesch-geworden met ons, voile werkelijkheid en heeft aldus de gevangenis des doods en des verderfs gevangen genomen (Ef. 4 : 8).

Leeft gij uit de werkelijkheid van dezen Verlosser gelijk ik het doe, maar niet meer ik, Christus leeft in mij (Gal. 2 : 20), dan weet ge, dat het levend, blijvend Woord bestaat in der eeuwigheid (Jez. 40 : 8).

Dat is het eerste, dat is de werkelijkheid, dat is het leven van ons eeuwig leven, dat is het licht, waarin wij het licht zien.

En dit woord is onder ons verkondigd. Daar ligt de Schrift, de getuigenis der heerlijkheid van den Zoon, het levende Woord, God met ons, die nu, heden en in eeuwigheid dezelfde blijft. Die sprak: Ik ben met u tot aan de voleinding der wereld (Matth. 28 : 20).

Bezit gij Hem niet meer, zoo zeker, ja zekerder dan dat ge leeft uit het bloed van uwen vader, zekerder dan dat uw hart slaat en uw adem gaat overnacht?

Welaan, verheerlijk dan de Schrift, als het eerste, het voornaamste, de ware objectiviteit.

Maar, wee u, zoo gij de kinderen Gods, niet geboren uit den wil des mans, uit het bloed, de natuur, maar uit den Geest (Joh. 1:13) aantast in hun heilig geboorterecht.

Maak uw eigen armoede niet tot maatstaf voor den rijkdom dergenen, die weet hebben van hun tweede geboorte, van het leven uit Christus.

Hebt ge Paulus' woorden gelezen met stil gebed? Paulus' woorden in I Cor. 15 145—49.

»Alzoois er ook geschreven: De eerste mensch Adam is geworden tot een levende ziel, de laatste Adam tot een levendmakenden Geest. Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke.

Sluiten