Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

consekwenties, waartoe zij komen moeten. In de kerk-geschiedenis wordt dan omgezien naar Wederdoopers en andere drijvers van den Geest in de excessen, waartoe ze kwamen.

Maar waar komt de Schriftgeleerdheid uit?

Hebben de mystieken, de drijvers naar den Geest Jezus aan het kruis genageld?

Welke gruwelen dezen ook bedreven hebben, dat niet. De schrikkelijkste misdaad, die de wereld met smart getorscht heeft, is bedreven door de mannen van de doode autoriteit, de Wet- en Schriftgeleerden (vergl. ook Hand. 7:51 met 6:10 v.). Verstommen moest daarom het groote woord, waarmede men heden ten dage de stem van hen, die getuigen van innerlijke ervaring naar den Geest der wedergeboorte, versmoren wil, roepende: zie maar in, zie dat zijn naar de geschiedenis de paden, waarop ge verdolen moet.

Maar waarhenen leidt het pad der Schriftgeleerden? De consekwentie trekt Jezus Christus.

Hij spreekt bij hen van de zonde tegen den Heiligen Geest (Marcus 3 : 29).

Deze zonde is afsluiting des harten tegenover de onmiddellijke oordeelende inwerking Gods.

En daartoe is geen beter en rustiger wijze denkbaar dan dit te doen met de Heiligheid zelve, met Wet en Schrift! De Heer belette, dat onze tijden weder vluchten gaan achter steenen tafelen of papieren muren, om den Geest, die overtuigt van zonden en oordeel (Joh. 16 : 8), te ontkomen! Schrikkelijke dingen schrijven wij neder, wij weten het. God verhoede, dat wij slechts één ziel ook persoonlijk hiermede zouden willen treffen!

Maar, waarlijk, het is aan den tijd om harde woorden te spreken. De kinderen des levenden Gods, de geoordeelden, de wedergeborenen, de geheiligden worden in verdenking gebracht. Houdt de verheerlijking van den Geest boven de Schrift het gevaar van bandeloosheid in, de verheerlijking van de Schrift boven den Geest kan verharding brengen.

Sluiten