Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zegt Paulus niet, dat alleen de Geest Gods de diepten Gods doorzoeken kan (i Cor. 2 : 10)?

Gelóóft ds lindeboom niet aan het principieel verschil tusschen oude en nieuwe menschheid?

Weet hij niet, dat de Schrift getuigt, hoe deze »alle dingen onderscheidt'!; (II Cor. 2:15)?

Ervaart hij niet de realiteit van de lecring des Geestes?

Of is ook dit voor hem toekomst, gelijk als de wederkomst van Christus en de nieuwe hemel en aarde (bldz. 33)?

Het is onze rots, waarop wij bouwen, het is onze bodem, waaruit wij leven, het is onze verzekerdheid, die alle verstand te boven gaat, het is onze troost voor leven cn sterven beide. Want »wij zijn met lichaam en ziel, naar de alleronmiddellijkste werkelijkheid van ons leven, niet meer ons maar des getrouwen Zaligmakers Jezus Christus' eigendom. Waarom Hij mij ook door Zijnen Heiligen Geest van het eeuwige leven verzekert® (Catechismus, antwoord 1).

Is dat subjectivisme?

Is dit niet (door middel van de Schrift) het laatste en daarom het eerste? Of leidt deze verzekerdheid daartoe, dat alle heilsfeiten worden ^verdampt en vervluchtigd en tot psychologische projecties worden herleid* (lindeboom bldz. 15)?

Kan men door zóó te spreken het leven van de kinderen Gods niet aantasten?

Men hoede er zich voor, dat niet in vervulling ga het woord »Wie u verwerpt, verwerpt Mij!« (Luk. 10: 16).

Waarom was er niet allereerst een toon van samen-stemming in lindeboom's woorden te vernemen? Dan, daarna zou zijn critiek zuiver hebben kunnen zijn.

Eerst had er moeten doorklinken een stem, die mede loofde den Heer, Wiens oordeel geweldig is, Wiens heil eeuwig blijft.

Want een oogenblik is er in Zijn toorn maar een leven in Zijn goedgunstigheid (Ps. 30 : 6).

Nergens hebben wij het dan ook bedoeld of gezegd, dat de

Sluiten