Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

> zondige* mensch de taak zou hebben te aanvaarden, het goddelijke van het menschelijke te scheiden.

Wij hebben leeren buigen voor den Eeuwigen, Heiligen God, gelijk Hij zich tot oordeel over den natuurlijken mensch openbaarde in de Schrift. Wij zijn dóór dat oordeel heen wedergeboren uit den Heiligen Geest. En nu spreken wij wat wij ervaren hebben. Wij nemen het niet meer aan slechts omdat het ons wordt betuigd, maar omdat Hij zelf tot ons gesproken heeft.

Wij weten nu, dat deze waarlijk is de Christus, de Zaligmaker der wereld (Joh. 4 : 42).

Het principieel verschil tusschen den natuurlijken, zondigen mensch (met het gedichtsel zijns eigen harten) en den geestelijken vernieuwden mensch (met zijn eerbied voor den heiligenden God, die objectieve, oordeelende waarheid spreekt) het verschil, waaruit wij leven, schijnt voor Ds LINDEBOOM van zoo weinig beduidenis, dat geen hoorder of lezer zijner woorden daar allereerst voor stil wordt gezet.

Alsof ook de Schrift zelve niet slechts één troostrijk »opdat« kende. Zij, het geschreven woord wijst henen naar het eeuwig blijvende Woord,den Zoon, die vleesch werd. De Schrift weet zichzelf middel. Hem, den gezondene des Vaders, die de Zijnen herschept door den Geest, doel!

»Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zone Gods; en opdat gij, geloovende, het leven hebt in Zijnen naam* (Joh. 20:31).

Opdat!

En, waar Lukas de »Handelingen der Apostelen* aanvangt, daar gaat het maar niet om het historisch feit als doel (vergel. LINDEBOOM, bldz, 20), daar wordt ingezet met de Hemelvaart. En, daar waar de geschied-vorschende discipelen vragen : »Op welken tijd, in welke plaats zult Gij het koninkrijk weder oprichten ?« daar krijgen zij ten antwoord: sHet komt u niet toe dit te weten. Ontvangt gij de verzekerdheid des Geestes als getuigen* (Hand. 1 —8).

Sluiten