Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daarom (en gij hebt niet het recht aan dit woord uw eigen zin te hechten) staat in de Schrift geschreven : dat wij moeten zijn »in de nieuwigheid des geestes en niet in de oudheid der letter« (Rom. 7 : 6). Want »alle Schrift is van God ingegeven» (11 Tim. 3 : 16) en »de heilige menschen* Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben de profetie gesproken (11 Petr. 1 : 21).

Lees Gods woord naar den Geest, die u oordeelt en overtuigt van zonde en Uw zekerheid zal groeien met Uw tranen des berouws en Uw verzuchtingen vanwege het heimwee der ziel, die schreeuwt naar den levenden God als een hert naar de waterstroomen.

Het Goddelijk antwoord der verzekerdheid zal niet uitblijven.

Nimmer is de Schrift mij een zoo rijke bron van Goddelijke, objectieve openbaring geworden als toen ik werd bekeerd tot den Heer.

Bekeering hebt gij van noode, Gereformeerden van onze dagen, geen autoriteit allereerst. Want die is dood, zooals ze u gepredikt wordt. Tenzij gij daardoor komt tot de gehoorzaamheid aan den Geest (Hand. 5:32). Dat is meer dan «buigen voor de autoriteit der Schrift.«

Maar wat bedoelen wij dan ? Klaar, eenvoudig, wetenschappelijk uitgedrukt ?

Wij bedoelen niet anders dan een methode-verandering. De Christen in het algemeen en de Theoloog in het bijzonder tracht heden ten dage de »wereld« te overtuigen door te wijzen naar het historisch-objectieve uit het verleden (men onderscheide dit wel van het eeuwig-objectieve, dat er ook nu is en in de toekomst zijn zal).

Hier is de Schrift! dus zegt men, en die getuigt van groote dingen, welke in de geschiedenis van Gods wege zijn geopenbaard. Wat toen en daar is geschied, dat moet gij gelooven en aanvaarden, wilt ge het eeuwige leven hebben.

Het gevolg van deze handelwijze nu is, dat men spoedig gereed raakt. Wie niet buigt voor de Schrift en de daarin vervatte

Sluiten