Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eeuwig-blijvenden Raad des Heeren slechts kennen, waar zij het historie-feit of het Boek omklemmen?

Waarom hebben zij om verzekerd te zijn van het natuurlijke leven de autoriteit van het geschreven woord niet noodig; maar wèl om verzekerd te zijn van het eeuwige leven naar den wederbarenden Geest?

Naar de natuur zal niemand de voedzaamheid van het brood bewijzen uit de Schrift. Naar de natuur weet men te goed, dat slechts het zelf gegeten brood voedt.

Maar waarom weet men dan niet, dat hij gevoed wordt ten eeuwige leven, die eet van het brood, dat van den hemel is nedergedaald, het brood, dat Jezus onmiddellijk met zichzelf in verband zet (Joh. 6) het brood, dat Hij zelf (niet Zijn Schrift) is ?

Wij bedoelen een methode-omkeering. Wij zeggen : hoe het dan ook geschied zij, door welk middel (en daartoe behoort zeer zeker ook de Schrift), de wedergeborene van nu moet leven uit zijn geboorte naar den Geest.

En zóó zal de wereld worden overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel.

Daarom, onze eisch blijft: keer de oorlogs-taktiek met hen, die de eeuwige waarheid van het Christendom verwerpen, om. Daal af naar de diepte van den Goddelijken Raad, die ook nu nog Schepping en Herschepping draagt.

En,gij zult zien, dat de verschillende beschouwingen, die gij en uw tegenstander huldigt, daar uit voortkomen, dat gij andere menschen zijt met andere eischen aangaande de diepste waarheid.

Het is ons dus niet te doen om af te breken, wij willen opbouwen.

Wij hebben de Gereformeerde waarheid lief. Want zij moet zijn de zuivere, eeuwige waarheid.

Niets zoude ons liever zijn dan dat de historische feiten onaantastbaar vast stonden.

Maar nu men van allerlei kanten hoort: »Jezus! hij heeft misschien niet eens bestaan», of »aangaande den gekruisigden

Sluiten