Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoon kan men niets met zekerheid betuigen, pas in de negende eeuw komt die gedachte op«, enz. enz., — nu hebben wij den moed gehad om naar de volle verzekerdheid der eeuwigheid uit te roepen: »Wat — gij! daar hebt ge al uw historische bezwaren cadeau. Al was er nimmer iets gebeurd naar den tijd, waar nu alles aan wordt gehangen, de eeuwige waarheid zou toch onaantastbaar staan!«

Geen enkel feit vervalt naar onze beschouwing. Integendeel, de historie zal zóó alleen weder onder het gezichtspunt van den Goddelijken Raad kunnen worden gezien. Zij zal slechts naar onze methode weder haar onaantastbaar karakter kunnen verover, (en vergel. hierbij o. a. »Nieuwe I5anen«, aflevering VIIen IX).

De Schrift alleen is nog maar de helft; de Geest alleen is nog maar de helft. Schrift èn Geest te zamen openbaren de levende waarheid.

Wij stellen ons niet boven de eeuwige waarheid der Schrift, wij wenschen slechts (maar ook niet ten halve!) het aloude dogma van het »Testimonium Spiritus Sanctie, het getuigenis des Heiligen Geestes, te herstellen.

Door dit getuigenis, dus belijdt de Kerk, alleen verstaat men de eeuwige waarheid.

Is dit in den grond ook niet subjectivismete heeten,voor wie zoo wil ? Voor de waarheid in de Schrift beroept zij zich op den Geest. Wie den Geest niet heeft, beseft de waarheid der Schrift niet.

Wie zich heden ten dage op den Geest beroept, die heet »subjectivist* en wordt verwezen naar de Schrift. Wij verwijzen de Schrift-geloovigen naar den Geest en zij zullen de objectieve, oordeelende en daarom zichzelf handhavende waarheid der Schrift ervaren. »Kn wij zijn Zijne getuigen van deze woorden ; en ook de H. Geest, welken God gegeven heeft dengenen, die Hem (!) gehoorzaam zijn« (Hand. 5 : 32).

Wie het brood op tafel laat staan, weet precies, hoe het er uit ziet en, als men hem nu zegt, dat het voedzaam is, dan mag hij volkomen op de hoogte heeten. Maar wie het brood eet, hij durft wat aan! Hij doet den vorm verdwijnen. De objectiviteit

Sluiten