Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan het slot van zijn schrijven aanbeveelt, moedwillig uit het oog heeft verloren.

Maar toch meer nauwgezet had hij moeten lezen, aleer hij een lid van het Lichaam van Christus in het openbaar aanviel en dat wel zóó.

Hierboven hebben we een en andermaal gezien, hoe weinig betrouwbaar Ds LINDEBOOM's weergave mijner gedachten hier en daar is. Nog een enkel voorbeeld. Ik ben er op gesteld, dat men mij zuiver beoordeele.

Bldz. 14 geeft Ds LINDEBOOM mijn meening aldus weer: Jezus is de historische figuur uit de Evangeliën, een stutsel uit het verleden, dat we voor ons geloof wel kunnen missen (als DE HAKTOG zich had uitgelaten zooals deze toon zoude doen vermoeden, dan zoude ik hem tegenstaan).

Maar dit is nog niet alles. Ds lindeboom gaat voort mijn eigen woorden te citeeren (intusschen zonder puntjes, waar hij wat uitlaat, gelijk meermalen geschiedt) en schrijft: »Met ons zijn, met ons onmiddellijk, alleronmiddellijkst wezen heeft Jezus, aan het kruis of herrezen, evenmin iets te maken, als dat een rijke seigneur de passiespelen van Oberammergau bezoekt.® De oningewijde, die dit leest, moet natuurlijk denken, dat dit de meening van de hartog zelf is. Wie nu echter bldz. 41 van » Nieuwe Banen«, waaruit dit citaat genomen werd, leest, ziet dat de hartog meent, hoe zij, die zóó uiterlijk zijn, dat zij Jezus slechts in de historie zien zonder verband met hun alleronmiddellijkst wezen, even goed naar Oberammergau kunnen gaan. Juist wat ik bestrijd wordt hier dus als mijn eigen meening voorgesteld.

Om het er dan voorts bij te laten, nog dit.

Hij, die mij van «subjectivisme* beticht, had zijn hoorders en lezers, afgezien van al het andere, niet mogen onthouden de kern van mijn betoog in »de Redelijkheid der Religie* (Hfdst. IV), dat hiervan uitgaat, wetenschappelijk te bevestigen de belijdenis, dat het «Goddelijk Wezen, de voorwaarde tot waarachtig religieus leven, onafhankelijk van ons bewustzijn bestaat* (bldz.

Sluiten