Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

179) en dus ook als zoodanig onze ervaring naar Zijn openbaring richten moet.

Gaan wij nu nader in op het » Naschrift» achter Ds LlNDEBOOM's referaat.

Allereerst een vraag. Wat zou ik er aan hebben om »Gereformeerd» te schijnen, als ik het naar mijn heilige ov ertuiging niet was ?

Heeft men Dr. KUYPER zelf ook niet verdacht gemaakt, »de kleine luiden* te zoeken uit wil tot macht?

Evenmin als wij nu pr. KUYPER verdenken, eischen wij onzerzijds, dat het uit zij met diergelijke verdachtmaking met betrekking tot onze heiligste overtuiging.

Een man, die de Vrije Universiteit verliet, een man, die royaal in het openbaar kiest vóór de Schrift-critiek, een man, die ze neerschreef de geincrimeerdemaar onbegrepen uitdrukking: »al was het historische feit nimmer gebeurd, alles blijft waar, wat het Christendom aangaande verlossing en verzoening in Christus leert* (vergl. hierbij »Nieuwc Banen*, bldz. 223 v.); zulk een man zal toch waarlijk wel niet willen schijnen, wat hij naar zijn innigst leven niet is.

Wat is »Gereformeerd* ? Gereformeerd beteekent hervormd. Hij is dus Gereformeerd, die zijn overtuiging telkens weder hervormt naar de objectieve Goddelijke waarheid, in Schepping, Herschepping en Schriftgeopenbaard.dat is dusdeobjectieve waarheid gelijk God die schenkt in Zijn kosmos, in de herboren menschheid (de Gemeente, het levend lichaam van Christus) en in Zijn Schrift.

De Hervormers hebben tegenover allerlei verval, deze waarheid naar den zuiveren glans, dien zij in de eerste eeuwen had, weder willen herstellen.

Fout was, dat men als tegenwicht voor de vervallen autoriteit der Kerk nu de autoriteit der Schrift eenzijdig (wij strijden slechts tegen het eenzijdige!) naar voren keerde. Het Gereformeerd beginsel moet leven. Zoo echter werd het ongemerkt versmoord.

En wie na de Hervormers kwamen namen slechter over, zóó verviel men in dezelfde dwaling.

Sluiten