Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geopenbaard!) wij Hem zullen gelijk wezen, want wij zullen Hem zien gelijk Hij is?

Met deze wedervragen is ook het antwoord gegeven op vraag:

d. sis volgens u de heils-openbaring een proces, dat door gaat zoolang er een Goddelijke bemoeienis is met de gevallen wereld en men • schheid. Is voor u de heils-openbaring Gods in Christus geschied in het verleden, of geschiedt zij nog dagelijks in het heden ?« Antw.: »En de openbaring is voltooid voor goed én zij gaat door in het heden« dus getuigen wij. Alle eind is bij God een begin.

A: Omdat Jezus Christus niet slechts is gestorven en begraven voor negentien eeuwen maar tevens is opgestaan en ziet Hij leeft als onze Voorbidder in de Hemelen.

B: En Hij Zijn Geest gezonden heeft, die, bij iedere wedergeboorte en bekeering de heilsopenbaring verwerkelijkende, haar toepast aan den zondaar. Waarom er vreugde is in de Hemelen over één zondaar die zich bekeert meerder dan over negen en negentig rechtvaardigen, die de bekeering niet noodig hebben. C: Omdat Paulus spreekt over de kracht van Christus' opstanding (Fil. 3: 10 vergel. Hebr. 7: 16).

D: Omdat in Gen. 2: 3 staat, dat God hemel en aarde schiep om ze te volmaken en Christus zegt: »Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook« (Joh. 5: 17), omdat Hij spreekt »de Geest zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen® (Joh. 16: 14).

Daarom: Ds LINDEBOOM en alle Calvinisten mogen zich hoeden, dat ze de Goddelijke Heils-openbaring niet verloochenen door haar te beperken tot het verleden alleen, als ware zij nu dood en had slechts een geschreven testament. Kracht (Rom, 1: 16) is leven, voortgang is proces!

e. Ds LINDEBOOM vraagt: »Maar hoe kunt gij dan spreken van een objectieve heilsopenbaring? Gij betuigt, dat uw ervaring beantwoordt aan een objectieve openbaring Gods in u. Maar wat bewijs hebt gij daarvoor?.... De autoriteit der Schrift wordt alzoo uitgeruild voor een gezag, dat aan uw betuiging zou zijn te hechten*

Sluiten