Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook omdat de ziel geest is en het lichaam stof, komt aan de ziel de heerschappij toe over het lichaam.

De ziel is als geest verwant aan den Geest Gods. En ook aan dien Geest Gods wordt de heerschappij over de stof toegekend. De Geest Gods zweefde in het begin der schepping op de wateren en werkte zóó op de stof in, dat de Chaos (ongeordende stof) werd tot Kosmos (geordende stof). En in Psalm 33 vs. 6 heet het: »Door het Woord des Heeren zijn de hemelen gemaakt, en door den Geest zijns monds al hun heir." En in Psalm 104 vs. 30 : »Zendt Gij uwen Geest uit, zoo worden zij geschapen, eti Gij vernieuwt het gelaat des aardrijks." Voor de heerschappij van den geest pleit ook het woord vau Salomo in Spreuken 18 vs. 14: iDe geest eens mans zal zijn krankheid ondersteunen."

In hoeverre en op wat wijze de ziel als geest kan bestaan en werken buiten het lichaam, valt buiten de grens onzer waarneming. Daarover kan niets met volstrekte zekerheid worden vastgesteld. Het zieleleven, zooals wij dit kennen door waarneming, openbaart zich altijd door middel van het lichaam als orgaan der ziel.

d. HET ZIELELEVEN.

1. HET ONTSTAAN DER ZIEL.

Bij de beschouwing van het eigenlijk zieleleven komt, in verband met de voortplanting van het menschelijk geslacht, allereerst het ontstaan der ziel ter sprake.

Daaromtrent bestaat hoofdzakelijk drieërlei theorie, n.1. die van het praeëxistentianisme, het traducianisme en het creatianisme. .

Het prceëxistentianisme (van een woord, dat vóórbestaan, beteekent) leert, dat de zielen van alle menschen reeds in den beginne door God tegelijk geschapen zijn, zoodat voor ieder lichaam, dat in den tijd geformeerd wordt, een ziel gereed is om er meê te worden vereenigd. Deze beschouwing, gehuldigd door tal van heidensche wijsgeeren en door de latere Joden,

2

8

Sluiten