Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verschijnselen en op een doeltreffend gebruik van het Woord Gods overeenkomstig ieders behoefte. Indien ergens, dan mag wel hier het woord van den Prediker worden behartigd : »Het hart eens wijzen zal tijd en wijze weten" (Pred. 8 : $ó).

c. VERSCHILLENDE VORMEN VAN KRANKZINNIGHEID.

Bij de geestelijke verzorging van krankzinnigen is dan ook wel te rekenen met de verschillende vormen, waarin de krankzinnigheid zich openbaart.

Die verschillende vormen kan men brengen onder bepaalde rubrieken, al naar den regel, dien men stelt voor het normale, of ook naar het gezichtspunt, waaruit men den kranke beschouwt.

In de classificatie van de vormen der krankzinnigheid is er groot verschil onder de psychiaters. En gelijk het in alle menschelijke wetenschap toegaat, zoo ondervindt ook de psychiatrische wetenschap den wisselenden invloed van bepaalde inzichten, die door psychiaters van naam worden voorgestaan. Hieruit is ook te verklaren, dat nu eens deze en dan weer een andere classificatie der krankzinnigheidsvortnen min of meer als de officiëele wordt erkend.

Voor ons doel komt het ons niet gevvenscht voor, een bepaalde indeeling te volgen. Bij de geestelijke verzorging van krankzinnigen moet steeds de gedachte vooropgaan, dat de geheele persoonlijkheid abnormaal is, ook al vertoont zij slechts ten deele bepaalde afwijkingen.

De omschrijving van den normalen mensch, zooals vroeger door ons is gegeven, kan dan als maatstaf dienen ter aanduiding van de afwijkingen, die bij den abnormalen mensch worden waargenomen. Inzonderheid wat daarin gezegd is over de vermogens der ziel en met name over de temperamenten komt hierbij in aanmerking.

Bij het gebruik van dezen maatstaf is echter groote voorzichtigheid in acht te nemen. Het valt niet altijd even gemakkelijk, bepaalde afwijkingen vast te stellen. Het kan zelfs bij sommige krankzinnigen lang duren, eer men duidelijk te constateeren afwijkingen bij hen opmerkt. Daarbij komt, dat eenzelfde verschijnsel, hetwelk bij den één een afwijking is, bij den ander volstrekt nog geen afwijking behoeft te zijn.

Sluiten