Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toespraak in tegenwoordigheid van anderen kan dit voordeel hebben, dat men ook nog wel eens bij den een kan zeggen wat eigenlijk of even goed gericht is aan het adres van een ander, die dit persoonlijk niet tot zich zou laten zeggen of in 't geheel niet op toespraak gesteld is.

Verpleegden, die bij gunstig weer in den tuin wandelen of zitten, kunnen daar meestal ook zeer geschikt worden toegesproken. Veelal geeft een persoonlijk bezoek in den tuin ongezocht gelegenheid tot een gesprek onder vier oogen, waartoe men anders niet gemakkelijk komen kan.

Een gesprek te eindigen met gebed is, wanneer dit maar even kan geschieden, zeer aan te bevelen. Bij verblijf van meer verpleegden op één zaal kan met gemeenschappelijk gebed het bezoek worden besloten. De omstandigheden moeten ook in deze de gelegenheid bepalen.

ƒ. HUISGODSDIENST.

Het deelnemen aan den huisgodsdienst behoort voor den verpleegde regel te zijn. Kan hij in den huiselijken kring worden verpleegd en in de huiskamer verkeeren, dan kan hij bij den gewonen huisgodsdienst tegenwoordig zijn. Is echter het verblijf in de huiskamer niet wel mogelijk, dan zou de gemeenschappelijke huisgodsdienst in zijn eigen vertrek kunnen worden gehouden of, waar dit minder geschikt is, met hem afzonderlijk kunnen worden gelezen en gebeden.

Hetzelfde worde ook in acht genomen bij verpleging in een inrichting. Te betreuren is het, als het zoogenaamd neutraal standpunt eener inrichting geen huisgodsdienst voor de verpleegden toelaat. Men beseft niet, welk een machtig en gezegend hulpmiddel, zij het niet rechtstreeks tot genezing, dan toch tot veraangenaming van het veelszins eentonig leven der lijders en tot vertroosting en opbeuring van hun niet zelden bedrukt gemoed, men prijs geeft.

Bij inrichtingen op confessioneelen grondslag zal natuurlijk de huisgodsdienst niet ontbreken. Die huisgodsdienst kan in den regel het meest geschikt worden gehouden bij de gemeenschappelijke maaltijden, onder voorgang van het hoofdverpleegpersoneel of van de oudsten onder de verplegers en verpleegsters, in overleg met den geestelijk-verzorger.

Sluiten