Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gebed en dankzegging, overluid uitgesproken, dient eenvoudig, kort en zakelijk te zijn. Wanneer de gave van het vrij uitgesproken gebed ontbreekt of zeer gebrekkig is, gebruike men een formuliergebed, hetzij een reeds bestaand, hetzij een opzettelijk voor dit doel opgesteld.

Het gedeelte der Heilige Schrift, dat aan de orde is, moet duidelijk en eerbiedig worden voorgelezen, zonder eentonigheid of gemaaktheid in de stem. Men zal wèl doen met vooraf voor zichzelf te lezen wat voorgelezen moet worden j dit zal het voorlezen gemakkelijker maken.

Het zingen van een psalmvers of een ander geestelijk lied na het lezen der Heilige Schrift is zeer aan te bevelen. Waar de zang kan worden begeleid met orgel, piano of ander instrument, zal dit de plechtigheid van den huisgodsdienst verhoogen.

Voor den huisgodsdienst volge men een door den geestelijkverzorger vast te stellen rooster, waarop voor eiken dag en voor elke beurt wordt aangegeven wat gelezen en gezongen moet worden. Dit voorkomt willekeur en bevordert bij grootere inrichtingen de eenheid in de geestelijke verzorging, vooral ook, wanneer hoogere en lagere beambten der inrichting bij hun huisgodsdienst denzelfden rooster volgen. Het gebruik van een rooster heeft ook dit voordeel, dat bij persoonlijke toespraak en ook bij de prediking des Woords kan worden gewezen op een of ander, dat pas door allen gelezen is.

Met verpleegden, die niet kunnen deelnemen aan de gemeenschappelijke maaltijden of om andere redenen den gewonen huisgodsdienst niet kunnen bijwonen, moet afzonderlijk worden gelezen en gebeden. In geen geval mogen zij hierin worden veronachtzaamd.

Verstoring van den huisgodsdienst mag nooit reden zijn tot afschaffing er van. Ook zelfs bij de onrustigste verpleegden moet aan den huisgodsdienst de hand worden gehouden. Tijdelijke afzondering van den lijder, die de stoornis teweeg brengt, in een ander vertrek of in den tuin zal gewoonlijk voldoende zijn, en de ervaring leert, dat zelfs de onrustigste lijders zich op den duur allicht bij den huisgodsdienst rustig houden.

g. OPENBARE GODSDIENST.

De verpleegden te brengen onder de openbare prediking des

4

Sluiten