Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij ontvangen, hangt ook zeer veel af voor een rechte geestelijke verzorging der aan hen toevertrouwde lijders.

Zoo behoort dan ook de geestelijk-verzorger zijn aandeel te hebben in het werk der opleiding tot het verkrijgen van een diploma, door onderwijs te geven in de Bijbelsche geschiedenis en de leer der waarheid, waarbij kan worden gevoegd eenig onderricht in de beginselen der zielkunde en, tot meer algemeene ontwikkeling, in de hoofdzaken uit de kerkgeschiedenis.

Verder heeft hij door vertrouwelijke samenspreking bij persoonlijk bezoek, in gemeenschappelijke samenkomsten ter bespreking van de Heilige Schrift, voorts ook door bevordering van het vereenigingsleven, geestelijken invloed te oefenen op de dienende broeders en zusters.

Inzonderheid zal het houden van bidstonden op gezette tijden, waarbij ter inleiding op het gebed Schriftuurlijke wenken voor den arbeid worden gegeven, tot rijken zegen kunnen zijn x).

Nooit genoeg kan gelet worden op de geestelijke gesteldheid van hen, die dag en nacht in tegenwoordigheid der kranken verkeeren. Het mogen wel zeer betrouwbare menschen zijn, wat hun karakter aangaat, maar ook waarlijk godvreezende lieden. Wie zelf weinig of geen godsvrucht bezit en dus weinig of geen lust heeft in de hoogere dingen, hoe zal hij een geestelijken zegen kunnen brengen aan de hem toevertrouwde lijders f De vraag naar geschikte personen voor de krankzinnigenverpleging blijft nog steeds een zeer dringende. Dat het een voorrecht is, geroepen te worden tot dezen arbeid, die in menig opzicht zooveel hooger staat dan iedere andere verpleging, is nog niet voldoende tot het bewustzijn van ons christenvolk doorgedrongen. Zou het niet behooren tot de taak van predikanten, onderwijzers en andere voorgangers, dezen arbeid door voorlichting en raadgeving te bevorderen f

Ook voor de geestelijke verzorging is goede hulp der dienende broeders en zusters van zoo hoog belang.

1) Binde ons maar immer meer samen een band van christelijke solidariteit, in bewaring van de eenigheid des geestes door den band des vredes ; worde die band gesterkt door ons gezamenlijk opgaan naar deze plaatse des gebeds, van waar uit als het geestelijk centrum der stichting uit het Woord des levens ons de bezieling en het leven in den arbeid moet toevloeien. (Uit de toespraak van Dr. J. H. A. van Dale, bij zijn 121 /0-jarige ambtsvervulling als geneesheer-directeur van «Veldwijk".)

Sluiten