Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De mensch, geschapen naar Gods Beeld, zou zonder de zonde inderdaad vrij, in den zin van „zonder overheid om der zonde wil", hebben kunnen leven. Noch in het Paradijs, noch in den hemel is plaats voor overheid en gezag in onzen tegenwoordigen zin.

Dat er thans overheid en gezag van noode is zegt ons, dat de mensch onder curateele (toezicht van hoogeren) is gesteld. Hij is op lager standpunt gekomen.

Zoo beluisteren wij ook in het anarchisme een der heimweezangen naar het „verloren Paradijs."

Alleen maar, — en aan deze vraag hangt heel het geding, — is dat nu noodig of overbodig, naar recht of wederrechtelijk, is het een kwaad of een goed, dat de mensch thans onder gezag leeft?

En dan komen we wederom tot de ontdekking van de waarheid van dit woord:

„Op den bodem aUer vraqen, liqt des werelds zondeschuld." (Da (Josta).

Is er zonde, is de mensch niet goed maar kwaad, is zijn hart inderdaad, naar Jezus woord, een bron van allerlei boosheid, — dan is hij ook niet meer in staat, (en in elk geval is het niet gewenscht) — onbelemmerd naar de inspraken van zijn hart te wandelen, te leven naar eigen willekeur. —

Hij kan, wat men in de volkstaal wel eens zegt in 't maatschappelijk leven: „niet meer op eigen beenen staan."

En zoo is oyerheid en gezag, staat en wetgeving gelijk die thans zijn, wel niet een getuigenis tot onze eere; maar nu't feit der zonde eenmaal bestaat, (de vraag, waar het vandaan kwam, houde ons hier niet op, dat baat niet) danken we in dat alles een goddelijice instelling, om de menschelijke saamleving mogelijk en dragelijk te maken.

De revolutie nu emancipeerde (ontslaan van) den mensch van God. Zij loochende God, en dus zijn wet, en daarmede de zonde. Op de vraag: is de mensch goed, of is hy kwaad, gaf de revolutie het antwoord: hij is goed. Op dit veronderstelde goed-zijn van den mensch bouwde zij haar stelsel. En het was de Fransche wijsgeer Rousseau die in zijn boek ,,Contrat Social" op dat vermeende goed-zijn van den mensch een plan tot maatschappelijke saamleving van den mensch ontwikkelde.

Van deze revolutionaire gedachte en leer nu is het anarchisme niet anders, dan de noodzakelijke gevolgtrekking. En.... geheel in de orde ook, tenminste indien men wezenlijk de stelling aandurft: nde mensch is goed."

Alle revolutie-partijen: socialisten, liberalen, radicalen enz.,

Sluiten