Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

27

„moderne staat" dagteekent van af 1~^0 > on In vloed

met Frederik den Groote van Pruissen, die onder den invloed van Voltaire (een Fransch Godloochenaar* met wien hy veel onurane had, tot dit staatkundig standpunt geraakte.

De naam liberaal" als beteekenend (naar geijkt gebruik).

„p LaZndlg V" »P "> Zé

de ordinantiën Gods, dus als „vrijzinnig , wordt ^aar°m gaarne behouden; al is het ook, dat de hedendaagsche libeiale partij in haar den-staat-alles-opdragende bemoeiung imet de v0*snooden volstrekt onliberaal is. Aan den staatjjuet slechteihulpe te vragen en herstel van onrecht, maar verder te gaan, dan tóch i? en ook de regetmg der verkillende in casu van het terrein van den arbeid, aan den staat op te dragen, zie dat is niet volgens de oorspronkelijke historische

beteekenis van het liberalisme. i- i,pripn

Wilde men eerlijk zijn, dan moesten de mannen, dieheden ten dage onder liberale vlag varen, en toch b-v- st^a P®

sioneering, leerdwang, enz. enz. voorstaan een anderen naam

kiezen. Liberaal in oorspronkelijken en ideeelen zin toch

^Voor deze geheel vervormde liberale partij diende een

andere naam gekozen. Welke? ^ w

Welken naam moest de partij dragen de Party ™ god-looze staatkundige beginsel; met haar leer van met-al-te kras, maar toch zoo alzijdig-mogelyke toepassing der revolutie

begrippen; de partij, met haar

programma's en leuzen; de partij die naar mr. nvner en uitspraak moet of mag leven bij de gratie van Kuyper en Troelstra; ja, wie weet daar een naam voor

Merkwaardig, dat mr. Troelstra eemgen tijd geleden in Tweede Kamer zelfbewust dat woord van \ an Houten o%e nam in zijn verklaring, dat een liberale r«g®ermg voortaan voor geen nering gedeelte zou rekening hebben te nouden met S D A P. - En als men aan de liberalen die in 1904 Sfn gekozen'tot lid van de Prov. Staten, in Leiden^^Amsterdam Den Haag, Enschedé enz., eens vraagt, hoe ze op zetel' zijn gekomen, dan is dat een pijnlijk «ogenblik voor deze neefjes der Sociaal-democratie. Zonder de hulp sociaal-democraten zaten ze er niet. a, wie, S0"? passenden naam voor de partij van een „ an " '

't Is een onderwerp voor een prijsvraag -- Doch ge»°e«» laten we ons bepalen tot de zaak-zelve Het zoogenaamde liberalisme zien we dan optreden voor devolk. nooden met de leer der staatsalmacht; waarbij de Staat de groote regelaar en beheerscher van onzen toestand wordt, en

Sluiten