Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ge over 14 daag kunt vertrekken, want ik heb gehoord, dat ge lid van zoo'n vereeniging zijt geworden, waar ze de knechts tegen de patroons opzetten. Maar meneer, zegt Jan u begrijpt er niemendal van, we vereenigen ons met, om 'socialistisch, of tegen dezen of genen patroon op te treden, maar om ons arbeidersrecht te handhaven en te verdedigen tegen het kapitaal, 'k Heb niets met die praatjes te maken, zegt meneer X., wat wilt gij praten van rechten, t is niets anders dan om maar te „drinken", en om wanorde te stichten in miin zaak. - Maar meneer, zegt Jan, hoor nu toch eens, u moet begrijpen, dat.... Dat ge (valt meneer X. hem in de rede) dan maar bij die vereeniging moet zien te eten te krijgen, verstaat ge 't: ge bedankt er voor of ge kunt over

14 dagen vertrekken." _

Zulke gevallen, lezers, zijn historisch en niet zeldzaam, we

herinneren slechts aan de groote uitsluiting voor enkele jaren in

Denemarken. Daar hebben de groote patroons de arbeiders eveneens in hun vereenigingsrechten en vrijheden willen aanranden, en 80.000 werklieden zijh op straat gezet, weken en maanden lang, omdat ze (en dat was flink!) liever verkozen honger te lijden, dan in hun vrijheid en recht van vereenigen te worden aangerand op zoo onbetamelijke wijs.

De overheid heeft de roeping ts zorgen, dat een dergelijk onbillijk en onrechtmatig aanranden van het vereenigingsrecht worde belemmerd. — Is de arbeider in zijn beweging tot behoorlijke organisatie niet meer zich-zelf en vrij — dan wedervaart het terrein van den arbeid niet alleen een schrikkelijk onrecht tegenover het zoo goed en sterk georganiseerde kapitaal; maar dan vervalt daarmede tevens de eerste voorwaarde, de voorwaarde van alle voorwaarden, om het sociale vraagstuk in behoorlijken weg zijn oplossing naderbij te brengen.

Ja nog meer. Is er, en dat is gelukkig, een actie op te merken onder de arbeiders zelf, om zich te vereenigen en te organiseeren, dan heeft de staat (overheid) deze beweging niet te verlammen, maar integendeel stuwkracht te verleenen. Niet alleen door schending van het vereenigingsrecht te keer te gaan, ernstiglijk; maar ook door zedelijken en desnoods finantieelen steun te verleenen, waar het noodig is, opdat de arbeiders in hun organisatie sterker staan.

Steun, als op deze wijze n.1. het terrein van den arbeid weder zou georganiseerd kunnen worden, voor lokalen, voor hun pers, voor hun vergaderingen, ja, breekt hier of daar een geoorloofde en noodzakelijke werkstaking uit, dan bevordere de overheid, vooral de plaatselijke overheid (dus Burge meester en Gemeenteraad) alles wat dezen stakers ten goede

Sluiten