Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in staat het aan te toonen. In „Het Volk:» van 30 Dec. 1903 vinden we onder den titel: „De congressen , de volgende uitlatingen, welke alles behalve getuigen van een vennoord

Set daar jaZZgaderingenvan

Si-arr

SU'van ,*« "S*9

dende, een krachtige toekomst tegemoet gaat. — Dit was n

^üe^hem^^Polak (sociaal-democraat) schreef naar aanleiding van de boemans": „van al de donkere voorstellingen voor ome vakactie is niets waar. Wij behoeven geen enkel van onze gewone besluiten te laten vallen. Als de regeering b J den komenden stembusstrijd zal worden aangevallen over de stakingswetten, (zelfs door liberalen geschiedt dat nu reeds),

herinner u dan deze gegevens.

Vatten we den draad van het betoog weder op.

We zagen tot dusver, hoe de overheid is geroepen mits met handhaving van de souvereiniteit in eigen kring, om tegenover den socialen nood helpend op te treden. — E0n hnlp die gegrond moet zijn op rechtshandhaving. Dus hulp, zagen we moet worden Verleend aan alle geoorloofde en goede actie welke van de werklieden zelf uitgaat. Ei moet stuw kracht worden verleend door de overheid aan de arbeidersbeweging. In de tweede plaats noemden we: een helpen door de "overheid, al is het ook, dat die gewenschte ache onder de arbeiders zelf nog ontbreekt. Sommigen meenen, dat de Sat overheid) £rst dan iets heeft t<j do en eri eerst ten het oor moet leenen aan de volksnooden, als liet volk ex zelf om roept. — Indien dus b. v. honderden gezinnen van arbeiders in vunzige stegen, en in erbarmelyke ^

slijten, doch er niet over murmureeren, en °Hogctaatl^teen od touw zetten tot verbetering, - dan zou de Staat het een voudig hebben aan te zien. Zoo redeneeren vele h^ralen vooral van de conservatieve school; maar dlt stand^at ^ veroordeeld door het Evangelie. Zon in eerstad tal van woningen schadelijk voor de gezondheid, dan heeft de over heid eenvoudig den eigenaar aan te zeggen, dat hg g 5at bilnen eeSge „eken die woningen aijn ontrmmd, of dat

ZG Ja^de overheid moet, ongevraagd zelfs, mannen he^emen die bekwaam zijn, om deze en dergelijke toestanden m

Sluiten