Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— daar is dan ook een eisch der billijkheid en des rechts, dat ook zij, over wier nooden wordt gehandeld, mede invloed hebben op den gang van zaken. Met andere woorden: voorwaarde voor gezond sociaal-politiek leven is : dat het stembiljet aan de minder met goederen bedeelde klasse niet

wordt onthouden. . , , ,

Schandelijk onrecht is jaren en jaren gepleegd, al weder in naam dier geroemde liberaliteit (!), om aan duizenden en duizenden in den lande het stembiljet te onthouden. En de kroon is door het liberalisme op het werk gezet, door niet alken duizenden buiten de deur te houden, maar die deur met zoovele on zoodanige sloten en grendels te sluiten, dat het niet zoo gemakkelijk is haar te openen

Reeds de liberaal Thorbecke heeft in de eerste helft der 19e eeuw gezegd, dat het niet goed is, om lang hetzellde kiesrecht te behouden. Hij waarschuwde er tegen. En wat is er geschied ? In het jaar 1849 hebben de liberalen de zaak alzoo "geregeld in de wetgeving, dat niet anders dan door grondwetsherziening tot uitbreiding van kiesrecht kon worden

" Grondwetsherziening kan niet anders, dan door toestemming van % van de leden der Tweede Kamer tot stand komen. Dat is 'dus voorwaar geen kleinigheid.

Eerst dus het kiesrecht op revol. leest geschoeid; en aan duizenden bij duizenden zonder motief (reden), en in elk geval zonder steekhoudend motief, onthouden; en daarop nog eens goed gezorgd, dat de kleine lieden er niet al te spoedig

toe geraken zullen.

Voor een goed en gezond sociaal-politiek leven ware een

der eerste voorwaarden geweest, dat aan zulk een onbillijk en onrechtvaardig overheerschen een einde was gemaakt. Zooveel te meer is het te bejammeren, dat niet eerst dit soort onrecht is opgeheven; nademaal thans al meer moet gehandeld worden in de Tweede Kamer enz. over de belangen van

hen, die het kiesrecht missen.

Voor een gezond sociaal-politiek leven is dus noodig, dat de Tweede Kamer werkelijk de yolks-vertegenwoordiging zij; niet slechts een zekere stand, die van kennis en bezit, maar alle standen vertegenwoordigend. *)

*1 Toch spreken we daarmede niet uit, dat men thans de kiesrechtbeweging voorop moet plaatsen. Om reden dit ons thans een ander revo . kiesrecht zou breng en (n.1. liet „Algemeene"); envöortsomdatdesoc.ale arbeid, welke thans aanhangig is, eerst dient te worden^gebracht,tot nadere afdoening. Men zie boven wat gezegd werd van het „blanco inti kei 80". De schuld komt neer onverminderd op het Liberalisme, hetwelk

Sluiten