Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Evenwel is daarmede nog niet alles gezegd. De anti-revolutionair heeft te dezen opzichte een belangrijk stelsel. V elen spreken in onze dagen van het stembiljet als een mach ïg wapen. We zullen het niet ontkennen; maar socialistisch in grondgedachte, wil men dat wapen juist gebruiken om alle gezond politiek leven te vermoorden, 't Is volkomen waar, dat in de Tweede Kamer b.v. ook gehandeld wordt over arbeiderszaken ; maar men zou zich toch deerlijk vergissen indien men meende dat daarom alle politiek .vocwte-politiek is; en zeer vernietigt men de actie der geestes-worstehngen eener natie, bijaldien men alle politiek in sociale- en arbeider.v-poli-

tiek wil omscheppen. , ,

In een natie, althans in eene, welke op het standpunt van beschaving en zedelijke ontwikkeling staat, woelt en worstelt tweeërlei leven. Eenerzijds het leven der geestes-richtingen, waarbij het niet in de eerste plaats gaat om de „dubbeltjes ; maar waar het geloof met het ongeloof, het kruis met den vrijheidsboom worstelt; en waarbij we ten slotte daglooner en' kapitalist hand aan hand zien gaan ; 't zij voor zlJ

tegen den Christus. Een arme maar ongeloovige voddenraper is het met den rijken doch ook o»geloovigen rentenier hartelijk eens, dat b.v! de chr. school beneden de Staatsschool behoort te staan enz.; — en bij verkiezingen zien we menigmaal. dat de minder met goederen bedeelde gaarne zijn stem geeft aan een conservatief-liberaal, liever dan dat hij zou stemmen op den vooruitstrevenden tegen-candidaat, waarvan hij als kleine man meer heeft te verwachten, maar die bij geval geloovig, anti-revolutionair is. En zoo omgekeerd héb-

steeds heeft gelachen om onzen eisch van huismans-kiesrecht. — Het Liberalisme heeft nooit willen medewerken tot verkrijgen ^an limsm » kiesrecht. Wij bedanken er voor, om thans te gaan medewerken tot verkrijgen van een revolutionair allemans-kiesrecht, waarbij ten s o

aan de vrouw het stembiljet /.on worden uitgereikt. Jaren lang hebben

we gevraagd als anti-revolutionairen om huismans-kiesrecht , men heet 7v nfee gespot. - Thans, nu ons Chr. ministerie allerlei ".«nemende sociale wetgeving in gereedheid brengt, zouden we op eenmaal een bewe Hng teruf? moeten doen, het kiesrecht aan de orde stellen, en dan nog wel voor een revolutionair kiesrecht moeten ageeren. Daarv0?"Lf ken is geenszins een verloochenen van ons standpunt, maar k°rtenP°e° eisch van een partij, die zelfrespect kent. en zich met voor den mal laat houden. Het is hier dus niet, gelijk de vrijzinnigen, ik zou haast ze—en in schaamtelooze brutaalheid het voorstellen, een kwestie van reactie maar kort en goed een eisch van beginselvastheid en „met-spelen met den roependen nood van het sociale leven. Voegt men ons toe, gij 5«« S S&M. Politiek maar niet op ie kom.n

indien dit al waar was. daarvoor de volle verantwoordelijkheid komen

voor rekening der vrijzinnigen, die thans op een verkeerd uur, je lanr> ontwaken, en daarbij nog naar een fout beginsel te werk gaa .

Sluiten