Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Edelgrootachtbare Heeren Curatoren ;

Hooggeleerde Heeren Professoren ;

Zeergeleerde Heeren Lectoren, Docenten, Doctoren ;

Weledele Heeren Studenten ;

En voorts Gij allen, die deze plechtigheid met Uwe tegenwoordigheid vereert ;

Zeer gewenschte Toehoorder essen en Toehoorders!

Eene opleiding op den grondslag van hetgeen wij spoedig ons Hooger Technisch Onderwijs hoopen te noemen, zoowel als de plichten van het laatstelijk door mij bekleede ambt, leidden er van zelve toe dat ik aan de toepassingen der natuurkunde in de eerste plaats mijne aandacht moest wijden ; toepassingen die in de tweede helft der vorige eeuw eene zoo hooge vlucht namen dat niemand, hetzij leek of man van het vak, hare groote beteekenis, ook op algemeen economisch terrein, zal ontkennen. Van af heden geroepen om daarentegen den wiskundigen tak derzelfde wetenschap aan deze Hoogeschool te onderwijzen voel ik mij bijkans verplicht te betoogen dat deze schijnbaar ver van elkander afstaande uitersten toch als dochters ééner moeder zeer nauw verwant zijn en zelfs geene scherpe grensscheiding tusschen hen kan worden afgebakend. Het is dan ook enkel

Sluiten