Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wet op het nota ris am ut. art. 1.

notaris te censureeren : Decisie M. v. F. 9 Juli 1851 n". 18, P. W. 1810, T. v. R. VII 219: de notaris is niet verplicht een proces-verbaal van openbare verhuring op te maken, wanneer al de perceelen opgehouden worden: het niet opmaken van acten, waar niemand contracteert, is geen overtreding: bestreden in: R. en W. IX, 554; verdedigd in: Corr. XIV, 28; Jur. Vraagal. 1855, 99 ; in denzelfden zin Miss. 14 Dec. 1870 n". 122 en Miss. M. v. F. 28 T)ee. 1870 n°. 53 P. W. 5840, W. N. A. 82, R. W. v. N. 127, S. v. E. 15 (3e dr.). de notaris is niet verplicht van een door hem gehouden openbaren verkoop van onr. goed proces-verbaal op te maken, maar kan volstaan met eene eenvoudige acte van verkoop, tenzij partjjen uitdrukkelijk opmaken van een pr. verb. verlangen.

4. Eene notarieele acte is overeenkomstig art. 1 bestemd om de opgaven en verklaringen van partijen met volkomen juistheid te vermelden, teneinde aan hun verlangen te voldoen, dat hiervan bij authentiek geschrift zou blijken en derhalve is de notaris, zich met het opmaken der acte belastende, verplicht de vermelding der verklaringen en opgaven, zooals hem die door de partijen gedaan worden, getrouw op te nemen, en kan hij niet strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden voor de onwaarheid dier opgaven en verklaringen, zelfs in geval partijen zich daardoor aan het misdrijf van art. 227 W. v. Str. mochten schuldig maken, tenzij als medeplichtige aan dit misdrijf der partijen.

Arr. 19 Maart 1888 W. 5533, P. W. 7638, N. R. CXLVIII § 46, 270, P. v. .T. 1888, 41, W. N. A. 955, R. W. v. N. 624; in strijd met concl. adv.-gen. DB Savornin Lohman : niets verhindert den notaris zijn ministerie te weigeren als partijen verlangen dat hij eene acte zal opmaken, die hem in aanraking kan brengen met de strafwet; vern. Hof Leeuwarden 15 Dec. 1887 hetwelk had bevestigd Rb. Groningen 13 Oct. 1887 verm. sub art. 6 aant. 2.

Vgl. het arr. 11 April 1899, W. 7268, W. N. A. 1535, waar evenwel de • onware vermelding van de koopprijs het werk van den not. zelf was; bev. Hof Leeuwarden 5 Jan. 1899, W. 7266, W. K. A. 1533: de not. is niet verplicht de opgaven en verklaringen van partijen op te nemen, als hij weet, dat die opgaven en verklaringen onwaar zjjn.

Vgl. ook Rb. Assen 19 Oct. 1853 verm. sub art. 37 aant. 3; Mr. M. W. F. TrKUB, de not. en het W. v. *tr„ W. N. A. 959—965.

5. De opdracht aan den notaris om een openbaren verkoop van onroerend goed te houden, houdt niet stilzwijgend in de opdracht tot ontvangst der kooppenningen.

Sluiten