Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welke voor ieder arrondissement kunnen worden aangesteld, des echter dat hetzelve in geen arrondissement meer zal kunnen bedragen dan één notaris op de vierduizend zielen.

Art. 15 (<«•<• Wet run il A,irit 1877 (Stbl. n°. S«). De notarissen, aangesteld vóór het in werking treden dezer wet, zijn, onverminderd hunne bevoegdheid in den geheelen omtrek van het nieuwe arrondissement, tevens bevoegd hunne bediening uit te oefenen in den geheelen omtrek van het voormalige arrondissement waarin hunne standplaats gevestigd is.

Het maximum van notarissen is eerst vastgesteld bij K. B. 20 Sept. 1842 !St. nu.23, daarna herhaaldelijk opnieuw, het laatst bij K. 15. 29 Sept. 1892 St. no. 228, waarbij het maximum is gebracht voor de arr.:

's Bosch op 59, Breda op 42, Maastricht op 29, Roermond op 30, Arnhem op 49, Zutphen op 34, Tiel op 25, Zwolle op 33, Almelo op 23, 's llage op «6. Rotterdam op 82, Dordrecht op 34, Middelburg op 34, Zierikzee op 9, Arasterdam op 98. Alkmaar op 34. Haarlem op 36, Utrecht op 40, Leeuwarden op 54, Heerenveen op 24, Groningen op 33, Winschoten op 21, Assen op 26; de geldigheid der latere K. B. is betwist W. 1188, 1207, 1210-1213, 1219, R. en W. VI 195, 205; Jur. Uorr. 1861. 380; S. v. E., 21 (2e dr.).

Litt. 11. WlEUMAN, De plaatselijke bevoegdheid van den notaris, prlt. A dam 1884, waarover W. X. A. 767—769; li. en W. XXXVII, 90; R. Mag. 111, 533.

Mr A. .1. B. Rijke, Het notarieel ressort de jure constituendo, I hemis 1886,236.

Art. 4.

Aan iederen notaris wordt hij het besluit zijner benoeming een bepaalde standplaats aangewezen.

.Met uitzondering van de steden, welke uit meer dan één kanton bestaan, worden deze standplaatsen zoodanig over het geheele arrondissement verdeeld, dat er ten minste twee notarissen in ieder kanton gevestigd zijn.

Met inachtneming van het bepaalde bij het vorige lid, kan de aangewezene standplaats door den Koning, op verzoek van den notaris, binnen het arrondissement, waariu dezelve is gevestigd, worden veranderd. v

Art. 5.

leder notaris is verpligt niet alleen zijne woonplaats te hebben, zijn kantoor te honden en zijne akten te bewaren in de hein aangewezene standplaats, maar ook om aldaar zijn werkelijk en gestadig ver lil y t te houden.

Sluiten