Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*• Hij geene wetsbepaling is den notaris verboden 0111 ter griflie eener Rechtbank buiten zijn ressort het proces-verbaal van zwarigheden (art. 697 B. Rv.) te deponeeren.

Kb. Arnhem 27 Maait 1882, W. 4964, N. U. lt. lx»4, B. 15, P. v. J. 1882 18, W. N. A. (547, K. W. v. N. 449.

S. v. K. p. 48 (3e dl-.): uitzonderingen op art. 7 vormen art. 989 B. W. 189 "■ ,tv' "iet art- 6»7 H- Kv., omdat het hier betreft een afschrift en de not. het niet in persoon behoeft te brengen; vgl. Leon—van Kossem B. Kv. ad art. 6H7.

Kantongerecht Kist 28 Mei 1872 W. 3484: de kantonrechter mag bij oneenigheid omtrent de verkoop van te veld staand gras, daartoe een not. buiten het arrondissement aanwijzen; vgl. het aang. sub art. 1 Wet v. Pluviöse.

Zie omtrent de aanbieding aan den kantonrechter, Leon—AssEK B. W. ad art. 983, 984, 989.

3. De strafbepaling is niet in stand gehouden bij de wet van 15 April 1886, zoodat thans art. 436 W. v. Str. toepasselijk is. De ambtenaren der registratie moeten van deze overtredingen overeenkomstig art. 59 proces-verbaal opmaken; Besch. M. v. J. 30 Sept. 1893 n\ 106 P. W. 8526, VV. N. A. 1247, T. v. N. XIII 10i ; Smidt, Gesoh. v. 't Wetb. v. Sr. V 316. Zie ook hieromtrent het aangeteekende sub art. 3, Wet van 22 Pluviöse VII.

Art. 8.

De notarissen mogen niet tevens zijn leden der regterlgke magt (de plaatsvervangers der regters en kantonregters daaronder niet begrepen) noch ook de bediening uitoefenen van procureur, solliciteur of deurwaarder.

Zij mogen wijders niet zijn commissarissen van politie, ontvangers of ambtenaren der registratie, of van eenige andere rijks-belasting, noch hypotheekbewaarders, hoofden, secretarissen, ontvangers of thesauriers van eenig plaatselijk bestuur

Het zal intusscben den Koning vrijstaan, aan de notarissen, om zeer bijzondere redenen, te vergunnen, met deze hunne betrekking die van hoofd, secretaris, ontvanger of thesaurier van eenig plaatselijk bestuur uit te oefenen.

In geval van twijfel of eenige betrekking met het ambt van notaris bestaanbaar zij, zal zulks door den Koning worden beslist. (R. O. 8.)

Onvereenigbaar mot dc betrekking van notaris is die van griffier dor 1'rov. Staten of lid van Gedeputeerde Staten (art. 39, 53 W. 6 Juli 1850 S. n«. 39).

Vice-president ot lid van den Kaad van State (art. 8 \V. 21 Dcc. 1861, S. n" 12!0 zotter voor s Rijks directe belastingen (art. 5, W. 5 April 1870 S. n". 63).

Sluiten