Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13. Welke ook de rechtsgevolgen mogen zijn, dat in de acte is verschenen de gemachtigde van een naar art. 17 W. v. K. zelfstandig handelend vennoot eener handelsfirma, in ieder geval komt ten aanzien van den lasthebber en den door hem vertegenwoordigden lastgever al datgene in de acte voor, wat het artikel voorschrijft, daar dit artikel niets meer of anders vordert, dan de vermelding op de daarbij voorgeschreven wijze der bij de acten verschenen personen en der door hen vertegenwoordigden en niet de vermelding der namen enz. aller eventueel bij de acten belanghebbenden en alzoo ook niet der niet in persoon of bij gemachtigde gecompareerde individneele leden eener handelsfirma.

Arr. 21 Xov. 1884 W. 5114, 1». W. 7090, v. d. H., G. Z. XXXV 67, 11 CXXXNI1I Ü 18, 107, H. W. v. >«'. 521; bev. 11b. '« Hosoh 4 Juni 1884 1'. v.J. 1884 u°. 30: waar in de acte als vertegenwoordigde genoemd wordt een handelshuis en een handelsvennootschap onder firma maar niet de individneele leden dier vennootschappen is aan art. 26 voldaan en doet de vraag of een handelshuis ol eene handelsvennootschap als zoodanig met goed gevolg kan optreden niets ter zake, vermits ten deze eenvoudig onderzocht moet worden, wie in de acte vertegenwoordigd is, en niet, wie daarin vertegenwoordigd had moeten worden.

In gelijken zin :

Rb. 's Bosch 25 Febr. 1887 W. 5525, 1'. W. 7485, W. N. A. 913. R. \\\ v. X. 598: waar iemand optreedt als vertegenwoordigende eene onderneming en niet als vertegenwoordigende haar hoofdbestuur, hetwelk geen partij is bij de handeling, behoeven de namen enz. van de leden van het hoofdbestuur daarin niette worden vermeld.

— Miss. 16 Febr. 1K57 n». 153, Res. 4 Maart 1S57 n». 27, P. VV. 2841, \V. X. A. 413, r. v. R. XI '210, Corr. XXVII 145: zeer betwistbaar is het gevoelen, dat waar een der comparanten bij de acte werd gezegd te vertegenwoordigen regenten van het weeshuis te X. in hunne hoedanigheid van voogden over de in dat gesticht verpleegd wordende minderjarige X. X. de namen enz. dier regenten moeten opgegeven worden, daar toch niet de enkele personen, het wisselend personeel, werd vertegenwoordigd maar het college als zoodanig, de wettig bestaande stichting, welke de voogd is, en voor de stichting kan naam en woonplaats niet anders worden opgegeven als geschied is.

13. De vraag of de voor een notaris verschenen persoon bij de acte heeft gehandeld uit eigen hoofde of namens door hem vertegenwoordigden en of mitsdien, met betrekking tot dezen, art. 26 al. 2

Sluiten