Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WET OP IÏKT NOTARISAMBT. ART. 28.

den verkooper, maar in de acte de verklaring van den lasthebber heeft opgenomen, dat de juiste voornamen hem, lasthebber, niet bekend zijn. Hiermede verrichtte de not. geen strafbare handeling, maar juist door de vermelding in de acte, dat hij niet anders konde handelen, vervalt elke gedachte aan strafbare overtreding in den zin der wet.

Kb. Assen 4 Jan. 1898 \y. 7079, J'. W. 8995, W. N. A. 1471 ook vermeld sub art. 6 aant. 3.

Miss. 15 Febr. 1845, Kes. 26 Febr. 1845 no. 23, I'. W. 2/1845 no. 139, S. v. K. 176 (2e dr.), ook vermeld sub art. 28 aant. 1 : door de woorden .bij overtreding van een of meer der bij dit en het vorig art. vastgestelde bepalingen" worden niet alleen bedoeld verschillende soort van overtredingen, maar elk der gelijke overtredingen in dezelfde acte is afzonderlijk strafbaar; zoo zijn wegens het niet vermelden van beroep en woonplaats van zeven pachters, veertien boeten beloopen. In geljjken zin Kb. Alkmaar 3 Jan. 1884 vermeld sub art. 28 aant. 1. Vgl. Kb. Koermond 25 Juni 1886 verin, in aant. 1.

IS. Daar de wet enkel voorschrijft, dat uit de acte moet blijken, wanneer zij is verleden doch niet op welke plaats zulks vermeld moet worden, mag deze vermelding evengoed aan het begin als aan liet slot der acte geplaatst worden, en toont in casu de acte in haar geheel gelezen en beschouwd duidelijk aan, dat al hetgeen daarbij wordt gerelateerd is geschied op den dag aan het begin der acte vermeld.

Hof Arnhem 30 -Maart 1898 \V. 7185, ook verm. sub art. 30 aant. 6; bev. Kb. Arnhem 8 Nov. 1897 \V. 7118: de wet laat volledige vrijheid om de dagteekening naar verkiezing aan het begin of aan het einde eener notarieele acte op te nemen, mits blijke wanneer de acte verleden is d. i. overeenkomstig de wettelijke bepalingen voorgelezen en onderteekend is. Zie ook het aanget. sub art. 30 aant. 2.

Miss. 25 Nov. 1846 no. 42, Kes. 15 Dec. 1846 no. 146 1\ W. 1/1847 110. 81, I'. v. K. 1 372, K. en W. III 154: de dagteokening mag ook gesteld worden na dat van de voorlezing en onderteekening melding is gemaakt.

Kb. Roermond 25 Juni 1886; VV. N. A. 867, R \v. v. N. 570: het niet vermelden van .jaar, maand en dag der acte levert slechts ééne overtreding op, daar het voorschrift der vermelding van jaar, maand en dag niet meer dan ééne bepaling daarstclt.

— Res. 27 Aug. 1844 no. 82 I\ YV. 1/1845, p. 36, S. v. K. 174 (2e dr.): in het jaartal der acte was een schrijffout begaan; slechts bjj eenvoudigen brief behoeft hiervan door de registratie-ambtenaren aan den Off. v. Just. te worden kennisgegeven, met opgave der omstandigheden, die het meer of min wanrschjjnljjk maken, dat hier alleen de rede is van een schrijffout.

Sluiten