Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WET <>l' HET NOTARISAMBT. AKTT. 2<S—80.

— Miss. 12 Juli 1843 »o. 10, lies. 22 Juli 1843 1'. W. 2/1843 p. BI uo. 2, K. en W. I 86, Corr. I 27, T. v. R. I 97, S. v. K. 193 (2e «Ir.-): voor wisselprotesten of andere noten mogen gedrukte formulieren worden gebezigd.

— Hes. 6 Mei 1844 no. 115 1'. W. 2/1844 p. 35, T. v. R. I 98, Corr. IV 35, S. v. E. 193 (2e dr.): voor de acten van openbare verhuringen en verpachtingen van grnsgewassen mogen ijedrukte formulieren worden gebezigd.

Litt. O. II. Bushes, Eenige aanteekeningen over notarieele akten. Prft. Utrecht 1809; aangeli. door Mr. Teixeira i>e Matios. Theinis 1870 p. 107.

Art. 20.

üe akten kunnen worden verleden in de taal, welke partijen verkiezen, mits de notaris dezelve versta.

De uiterste wil bij openbare akte, de akte van bewaargeving van eenen olographischen uitersten wil, en de akte van superscriptie van een besloten testament, moeten worden opgesteld in de taal. waarin de erflater zijnen wil verklaard, de bewaarp.eming verzocht of het besloten testament aangeboden zal hebben.

Art. 30.

De akten moeten door elk der verschijnende personen, onmiddellijk na voorlezing, worden onderteekend, ten ware zij mogten verklaren bunnen naam niet te kunnen teekenen of daarin verhinderd worden ; zullende alsdan van deze hunne verklaring, alsmede van de redenen van verhindering, uitdrukkelijk melding worden gemaakt.

Bijaldien echter een of meer der verschijnende personen alleen bij een bijzonder gedeelte der akte belang hebben, of alleen bij zulk een gedeelte, als gehandeld hebbende, voorkomen, zal het voldoende zijn, dat dit gedeelte aan de zoodanigen voorgelezen en door hem of hen geteekend worde, en dat die voorlezing en onderteekening bij dit gedeelte der akte uitdrukkelijk worde vernield.

Bovendien moeten de akten door de getuigen, waaronder ook die in art. 25 opgenoemd begrepen zijn, mitsgaders door den notaris worden onderteekend.

Bij overtreding van elk der genoemde bepalingen, zal de akte alleen kracht van onderbandsch geschrift hebben, voorzooverre dezelve door de verschijnende personen geteekend is.

Van de voorlezing en onderteekening moet uitdrukkelijk in het slot der akte worden melding gemaakt, op eene boete van ten hoogste tien gulden.

i

Sluiten