Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wet op het notarisambt. artt. 30 — 31.

W. 2/1845 no. 140: wegens het verzuim van onderteekening, of van het vermelden der redenen daarvan, kan geene boete worden opgelegd.

- Res. 9 April 1845 no. 79 P. W. 2/1845, 138, T. v. R. t 100, Corr. V 23, S. v. K. 212 (2e dr.1: wanneer na do vermelding bij al. 5 voorgeschreven en na de onderteekening van een der comparanten, de verklaring volgt dat een ander comparant niet kan teekeiien, is er geene boete vorderbaar.

8. Zie — wat te verstaan onder „het slot der akte" — het aangeteekende sub art. 36 aant. 6.

Litt. Mr. S. M. A. du Mosch, de onderteekening der notarieele acten door de comparanten. Prft. Utrecht 1862 beoordeold door Mr. D. H. Levyssohn Norman, Themis X 141.

Art. 31.

Wanneer bij akten van boedelbeschrijving, van openbaren verkoop, openbare verhuring of aanbesteding en bij andere akten, die niet opgemaakt worden tot bewijs van de verklaringen der verschijnende personen, maar alleen tot bewijs van handelingeu of uaaa/.ukcu, die ten overstaan van den notaris tijdens het verlijden der akte plaats hebben, een of meer der verschijnende personen weigeren hunnen naam te teekenen of zich vóór de sluiting der akte hebben verwijderd, zonder onderteekening, heeft de akte niettemin kracht van authentiek geschrift, indien van deze omstandigheid, en ingeval de reden van de weigering om te teekenen wordt opgegeven, ook daarvan uitdrukkelijk melding wordt gemaakt in de akte.

Gewijzigd bij art. 5 der Wet van 6 Mei 1878 (Stb. n°. 29.)

4. Het beding, waarbij alle belanghebbenden of deelgenooten overeenkomen, dat de onroerende goederen door hen zelve en niet door deskundigen zullen worden gewaardeerd, is niet een beding inhoudende de vermelding van handelingen of daadzaken, waarop art. 31 van toepassing is, maar een beding inhoudende eene overeenkomst, waarbij van een wettelijk voorschrift wordt afgeweken; weshalve de notarieele akte of het not. proces-verbaal, waarin dergelijk beding is opgenomen, niet valt onder het bereik van art. 31 maar van art- 30 der wet en bijgevolg is dusdanige akte zonder bewijskracht ten aanzien der verschijnende partijen, die geweigerd hebben dezelve te teekencn.

Sluiten