Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Arr 2, Nov. 1884 W. 5114; bev. Rb. 'a-Bosch 4 Juni 1884, ook verm. su art. 6 aant. 13: hetgeen in de dagvaarding ia gezegd, dat de doorhalingen niet op de bij de wet bepaalde wijze zjjn goedgekeurd, ia niet een feitelijk bestanddeel der aanklacht, maar veeleer eene recht,beschouwing, ateunend op de geimputeerde feiten. 1

In geljjken zin:

188^' ,18 Den' 1885 W" 5253' VUrm" aunt- 8 ^bov- Rb Alkmaar 17 Sept. 885) de goedkeuring aoet geschieden van de doorhaling van letters niet van lettergrepen Ook besliste het arrest, dat eene verkeerde vermelding van regels,

waarin c ooi mling heeft plaata gehad, tweemaal in éénc acte ijedaan, twee overtredingen oplevert.

9 Peh!b',«Tpa,;dr 7 1,UC- 1882 W- N- A 685> B- W- V. N. 461; Rb. Assen , ' ' v. L. 253 (2e dr.): het afzonderlijk goedkeuren

in e lichaam zelve der acte van zeven verschillende doorhalingen zonder vermelding der bladzijde en regel levert zeven overtredingen op; cf. Rb. Winschoten 27 Nov. 1850 verm. aub art. 34 aant. 7.

Rb. den Haag 31 Mei 1895 verm. aub. art. 34 aant. 7.

Anders, wat betreft het aantal overtredingen: Rb. Winschoten 27 Nov 1850 verm. sub art. 34 aant. 7.

o Door uitdrukkelijke opgave van de doorgehaalde woorden zelve wordt tevens het getal vermeld en is aan het artikel voldaan.

Rb. VBosch 30 Mei 1894, VV. 6542, P. W. 8613, W. N. A. 1283 cf. Miss. 8 Oct. 1894 I'. W. 8613 en miss. 6 Nov. 1878 n«. 111 verm. aub art. 34 aant. 9.

XX~TIft 26 Ja"' 1855 n° 111/601 KeS' 5 Febr' 1855 n°" 88 P" w- 2367> Corr. .1 , V' ^ 'let: 's n'et voldoende, wanneer geheele regelazijn

doorgehaald, het getal dier regel slechts te vermelden.

Vgl. liet aanget. aub art. 34 aant. 9.

/ «. De beteekenis van „het slot der acte" kan afgeleid worden uit

art. 40, hetwelk onderscheidt het hoofd en het slot en den eigenlijken

inhoud eener acte en daarenboven uit de artt. 30, 34 en 35, welke het

s ot als een bepaald gedeelte aanwijzen. Volgens de Mem. van Toel.

staat het slot der acte tegenover de acte zelve en bestaat het in de

vermelding van tijd, plaats, verrichte formaliteiten enz., welke, nadat

de eigenlijke acte, als handeling van partijen, is afgeloopen, meestal

aanvangt met de gebruikelijke woorden „Aldus gedaan en gepasseerden dergelijke.

Arr. 7 April 1876 W. 3983, P. W. 6481, N. R. CXII $ 40, 339, v. d. H.

Sluiten