Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

G. Z. XXX 74, W. N. A. 350, K. W. v. N. 270, N. N. 1876, 191 ; vern. Rb. Leeuwarden 25 Jan. 1876 P. VV. 6481, W. N. A. 324, R. W. v. N. 264: in de wet is nergens voorgeschreven eene sacramenteele formule van het slot eener akte, maar de beoordeeling van do bcteekenis der woorden „het slot eener akte" is overgelaten aan hot arbitrium judiois; dit slot kan op verschillende wijzen uitgedrukt worden ; in casu bestaat hut niet uit de meest gebruikelijke formule „Aldus gedaan cn gepasseerd", maar uit de daarna en na de vermelding der doorhalingen, geschreven woorden : „en is dit inventaris onmiddelijk na voorlezing onderteekend enz,"

De woorden „Waarvan akte" behooren niet tot het slot der akte hetwelk met de woorden „Gedaan enz." aanvangt.

Arr. 26 Mei 1882 W. 4793, P. W. 6715, N. R. CXXXI § 12, 89, v. d. H. G. Z. XXX111 425, "VV. N. A. 658, R. W. v. N. 449 ; bev. Rb. Heerenveen 1 Maart 1882 W. N. A. 656, li. W. v. N. 448: de formule „Waarvan akte" sluit geen enkele formaliteit in zich, die noodwendig tot het slot der akte behoort; zij is thans geheel overbodig en niets anders dan een overbljjfsel van den ouden notarieelen aktenstijl, waarbjj de notaris vermeldt, dat de beschrijving van de overeenkomst, wilsverklaring of handeling der partijen geldt als authentiek geschrift; anders is het evenwel als de woorden aldus luiden „waarvan akte is gepasseerd enz".

In gelijken zin: Miss. 30 Oct. 1852 n°. 23, Res. 12 Nov. 1852 n°. 51, verin sub art. 34 aant. 7 : volgens de Mem. van Toel. moet onder het slot der akte verstaan worden de zinsnede, welke aanvangt met de woorden „Aldus gedaan en gepasseerd".

Zie — ter beslissing, dat de onderteekening deel uitmaakt van het slot der akte — Arr. 14 Juni 1861 verm. sub art. 40 aant. 2, anders Rb. Alkmaar 31 Jan. 1861, ibid.

7. Miss. 25 Jan. 1866 n". 123, Ros. 2 Febr. 1866 n". 20 1'. VV. 4891, S. v. E. 253 (2e dr.): de vermelding der doorhalingen mag nooit in de akte of in het slot der akte geschieden; in het slot der akte kunnen zij niet anders vermeld worden dan op den kant der bladzijde.

l)e woorden „of onder de verandering of bijvoeging" betreffen alleen de door. halingen in de renvooien, vermeld in art. 35.

De lijn, waarop enkel staat het transport eener aan het slot der vorige bladzijde gedane optelling telt niet mee als een regel. De wet kan in redelijken zin alleen liet oog gehad hebben op woorden of letters,

Sluiten